Markamama.com


Cevap Yaz
Eski 23-10-11, 13:23   #1
 
DDoa üyesinin avatarı
 
Kayseri
Üyelik Tarihi: Kas 2010
Yaş: 25
Mesajlar: 378
DDoa Çevrimdışı
Varsayılan pet shoplara yeni düzenleme

PET SHOPLARA YENİ DÜZENLEME-1
16 Ekim 2011, 13:2712141618
Pet shoplara yeni düzen ve denetim getiriliyor. Ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni ***Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış , Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik*** 8 ekim 2011 tarih ve 28078 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ev ve süs hayvanları için açılacak olan üretim, satış ve eğitim yerleri ile belli süreler barındırılacağı yerleri kapsıyor.
Yeni uygulamalar, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için yerel yönetimler tarafından açılan bakımevleri ile hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin açacağı bakımevlerini kapsamıyor.
Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına , Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ile 11/6/ 2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmış bulunuyor.
Yönetmelikte geçen, *** Amfibik hayvan*** deyimi, Karada ve suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip hayvanı, ***Barınma yeri*** Ev ve süs hayvanlarının, geçici süreler için barındırıldıkları konukevi, pansiyon ve otel gibi yerleri, ***Çalışma izin belgesi*** Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü tarafından kuruluş izni verilmiş üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinin faaliyete geçmesi için verilen belgeyi, ***Denetim elemanı*** Bu Yönetmelikte belirtilen denetimleri yapmaya ve kabahat teşkil eden fiilleri işleyenler hakkında işlem yapmaya, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve/veya mahallin en büyük mülki idare amirince görevlendirilen veteriner hekim personeli, ***Dezenfeksiyon*** Hastalık yapıcı mikroorganizmaların fiziki, kimyevi yöntemler ve ultraviyole ışınları ile yok edilmesi işlemini, *** Eğitim sertifikası*** 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre, ev ve süs hayvanı satış yeri sahibi veya sorumlu yöneticilerinin, yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak, almakla yükümlü oldukları belgeyi, ***Eğitim yeri*** Hayvan sahibinin isteği veya ilgili makamların gerekli görmesi durumunda, hayvanların itaat, tuvalet terbiyesi, hırçın hayvanların sakinleştirilmesi, koruma, bekçilik, sportif ve avcılık gibi özelliklerin kazandırılması amacıyla, veteriner hekim denetiminde faaliyet gösteren yerleri, ***Ev ve süs hayvanı*** Sahiplerinin ya da sahipleri adına sorumluluğunu almış kişilerin yanında bulunan, üçüncü bir şahsa satışı ya da devredilmesi amaçlanmayan arılar, kabuklu hayvanlar, suda yaşayan hayvanlar ve kümes hayvanları hariç olmak üzere, omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşları, *** Hizmet içi eğitim belgesi*** Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinde görev alacak olan veteriner hekimlerin, bölge veteriner hekimler odaları tarafından yapılan bilgilendirme eğitimine katılması suretiyle aldıkları belgeyi, *** İş yeri*** Ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, geçici süreler barındıkları ve eğitildikleri il müdürlüğünce çalışma izni verilen yerleri, ***İş yeri veteriner hekimi*** Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri ile buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalardan sorumlu veteriner hekimi, *** Kimlik belgesi*** Hayvan için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren Bakanlıkça belirlenen belgeyi, *** Kuruluş izni*** Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda işyeri kurulması için il müdürlüğü tarafından verilen izni, *** Satış yeri*** Ev ve süs hayvanlarının satıldığı yerleri, *** Üretim belgesi*** İl müdürlüğü tarafından çalışma izni almış üretim yerlerinde üretilen hayvanlar için düzenlenen belgeyi, *** Üretim yeri*** Ev ve süs hayvanlarının türlerine uygun ihtiyaçları sağlanarak, hayvan sağlığı ve hayvan refahı başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde üretildikleri yerleri, *** Veteriner sağlık ürünleri*** Veteriner tıbbî ürünleri ile tıbbî olmayan veteriner ürünlerini ve ***Yer seçim komisyonu*** İş yeri kurulacak yerlere uygunluk onayı veren Bakanlık hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı il müdürlüğü ve ilgili belediye başkanlığından konuyla ilgili bir temsilciden oluşacak üç kişilik bir komisyonu,ifade ediyor.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-10-11, 13:24   #2
 
DDoa üyesinin avatarı
 
Kayseri
Üyelik Tarihi: Kas 2010
Yaş: 25
Mesajlar: 378
DDoa Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

PET SHOPLARA YENİ DÜZENLEME ***8211;2
16 Ekim 2011, 13:2812141618
İş yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir dilekçe ile yönetmelikte sözügeçen bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlayarak il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek. Bu belgeler, Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Başvuru Dilekçesine uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi, İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet ya da hâlihazır planı, İş yerinin tüm bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve adresi, bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi; şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor; derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu ve tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim kurulu kararı olarak sayılmış bulunuyor Bu bilgi ve belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenecek Belgelerin uygun bulunması halinde; yer seçim komisyonu tarafından yerinde inceleme yapılacak. Yer seçim raporuna ait esaslar Bakanlıkça belirlenecek.Yer seçim raporuna göre uygun bulunan yerlere, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Kuruluş İzin Belgesi***ne uygun olarak Kuruluş izni verilecek. Kuruluş izni üç ay için geçerli olacak. Bu süre içinde iş yerlerini hazır hale getiremeyenlere, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, üç ay daha ek süre verilebilecek. Ancak, ilave süre uzatımı yapılamayacak.İş yeri açacak gerçek ve tüzel kişiler, çalışma izni alabilmek için gerekli belgelerin yer aldığı bir dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat edecekler. Bu belgeler, muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve hizmet içi eğitim belgesi olan veteriner hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge veteriner hekimler odası onaylı noter tasdikli veteriner hekim sözleşmesi, eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin çalışma izni verecek kurumca onaylı uzmanlık belgesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi, satış yerleri için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim sertifikasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi ve belediyeden alınmış işyeri ruhsatı olarak belirtiliyor.Başvuru, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesi müdürlüğünce incelenecek.Belgelerin uygun bulunması halinde; mahallinde yapılan inceleme sonunda Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 İş Yeri Açma Raporu düzenlenecek. İş yeri açma raporuna istinaden mevzuata uygun bulunan yerlere, mülki idare amirinin onayı alındıktan sonra il müdürlüğünce çalışma izni verilecek. Gerçek ve tüzel kişiler adına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 İş Yeri Çalışma İzin Belgesi düzenlenecek. Çalışma izni verilmiş iş yerlerine ait bilgiler bölge veteriner hekimler odasına bir yazı ile bildirilecek.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-10-11, 13:25   #3
 
DDoa üyesinin avatarı
 
Kayseri
Üyelik Tarihi: Kas 2010
Yaş: 25
Mesajlar: 378
DDoa Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

PET SHOPLARA YENİ DÜZENLEME-3
16 Ekim 2011, 13:2912141618
Yeni düzenleme kapsamında çalışma izni verilmesi için iş yerlerinde asgari teknik ve sağlık şartlarının bulunması zorunlu. Buna göre, iş yerleri, insan gıdası imal edilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelere kurulamayacak. İş yeri zemini ve duvarları kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen su geçirmez açık renkli fayans, mermer veya benzeri bir malzeme ile kaplanacak. İş yeri zemini eğimli olacak ve zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulundurulacak. İş yerlerinde, şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulundurulacak.
Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeneği bulundurulacak. Hayvanları rahatsız edecek kadar güçlü veya yetersiz aydınlatma ile hayvanları doğrudan etkileyecek ışıklandırma yapılamayacak.İş yerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılacak.İş yerinin havasını, iklim, hayvan sayısı ve hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulundurulacak.Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılacakİş yeri, hastalık yapan mikroorganizmalara ve parazitlere karşı haftada bir olmak üzere, hastalık şüphesi durumu ile gerekli görülen zamanlarda da dezenfekte edilecek.Her kafeste barındırılan hayvan türüne uygun yemlik, suluk ve altlık bulundurulacak. Kafes, suluk ve yemlik gibi malzemeler her gün ve her hayvan değişiminden önce temizlenip dezenfekte edilecek. Altlıklar her gün, gerekli durumlarda daha sık ve hayvan değişimlerinde mutlaka değiştirilir ve her değiştirilmede kafes dezenfekte edilecek.Hayvanların yaşam alanları ve standartlarının minimum ölçüleri, Bakanlıkça belirlenecekHayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi ve barındırılması sağlanacakİş yerlerinde bulunan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulacak. Aynı türden dahi olsa, birbirine zarar verebilecek hayvanlar bir arada tutulamayacak.İş yerlerinde bulunan hayvanların, türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgilerini içeren etiketler, hayvanın tutulduğu ünite ya da kafes üzerine asılacak.İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınacak..Temizlik artıkları, kullanılmış altlıklar ve dışkılar, dayanıklı, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içinde muhafaza edilecek ve işyeri dışına bırakılamayacak..İş yerinde ölen hayvanlar, işyeri veteriner hekimine bildirilecek. Ölen hayvanlar tıbbi atık torbalarına konularak, uygun şartlarda muhafaza edilip, usulüne uygun şekilde bertaraf edilecek..Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, veteriner hekim durumu en ivedi şekilde resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlü bulunuyor.Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, salgın hayvan hastalığı şüphesi durumunda il veya ilçe müdürlükleri tarafından sahiplerinin sorumluluğunda karantinaya aldırılacak. Karantina süresince yapılan her türlü masraflar işyeri sahibine ait olacak.
İş yerlerinde ürün satışı yapılacak ise, ürünler zeminden en az 10 cm yükseklikte, hayvanların temas edemeyeceği, kolay temizlenebilir raflarda satışa sunulacak.
İş yerlerinde hasta, yaralı veya sakat hayvanlar ayrı bir bölümde barındırılacak.Altlık malzemesi, kuru, emici özellikte ve tozsuz olacak.İş yerinde, Bakanlıkça satışına izin verilen veteriner sağlık ürünleri bulundurulabilecek. İş yerleri, bu ürünlerin bulunması ile ilgili usul ve esaslara uymak zorundaİş yeri sahibi, iş yerine bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaktan sorumlu olacak.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-10-11, 13:26   #4
 
DDoa üyesinin avatarı
 
Kayseri
Üyelik Tarihi: Kas 2010
Yaş: 25
Mesajlar: 378
DDoa Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

PET SHOPLARA YENİ DÜZENLEME-4
16 Ekim 2011, 13:3012141618
Yeni yönetmelik gereği, kedi ve köpek üretim yerlerinde ; idari büro, veteriner hekim odası, duş, depo, tuvalet ve hayvan karantina ünitesi, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı bölüm, temizlik ünitesi, kapalı ve açık gezdirme alanı bulunacak.Tüm açık bölümler rüzgar yönüne dönük olmayacak şekilde yapılacakKapalı bölümlerde, hayvanlara güneş ışığı gelebilecek büyüklükte, dışarıdan kemirgen, sinek ve benzeri haşerenin girmesine engel olacak tel ile kapatılmış pencereler bulunacak.Toprak zeminli gezdirme alanları bulunacak.Hayvanların barındığı açık ve kapalı bölümlerin zemini ve duvarları, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplanacak.Hayvanların yatabileceği ırklarına ve boyutlarına uygun, yerden en az 10 cm yükseklikte platformlar bulunacakÜretim yerlerinde, diğer ünitelerden bağımsız, kapalı bir bölümde hayvanın ırkına uygun boyutta doğum ünitesi ve karantina ünitesi bulunacak.
Üretim ünitelerinin kapalı bölümlerinin çatısı izolasyonlu uygun bir çatı malzemesi, açık alandaki kafesli bölümün yarısı yağmur ve güneşi engelleyen bir çatı malzemesi ile kapatılacak.Tüm kafeslerde, dezenfekte edilebilir su ve mama kapları bulundurulacak.Üretim yerlerinde hayvanlar ayrı ayrı bölümlerde bulundurulacak.Üretim yerine koyulan hayvanların türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgileri, ıslanmaz pvc gibi bir muhafaza ile her bir ünite üzerinde görünen bir yere asılacak.Kedi üretim yerinin içine, kedilerin yatabilmesi için yatak, yüksekliklere tırmanabilmesi ve oyun oynayabilmesi için oyun ve tırmanma platformları ve benzeri malzemeler konulacak.Üretim yerlerinde kimliklendirilmiş kedi ve köpek yavrularına, Bakanlık tarafından belirlenen zamanlarda aşı ve iç-dış parazit ilaçlaması yapılacak. En son yapılan aşılama tarihi üzerinden on beş gün geçmiş yavrular satış yerine gönderilecek.Kemirgen üretim yerlerinde; veteriner hekim odası, duş, depo, tuvalet, hayvan karantina ünitesi, üretim üniteleri, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı bölüm ve temizlik ünitesi bulunacak.Üretim için kafesler zeminden ve tavandan 30 cm uzaklıkta ve kafes düzenekleri arasında koridor şeklinde en az 100 cm mesafe bulundurulacak.Yeterli havalandırma sağlanacak. Bölüm ısı, ses ve ışık yalıtımına uygun şekilde düzenlenecek. Ayrıca insekt ve rodentlerin içeri girmesini engelleyecek önlemler alınacak.Üretim yerindeki hayvan odaları türün ihtiyaçlarına uygun olarak yapılacakGiriş bölümlerinde dezenfektan ya da antibakteriyel paspaslar kullanılacak.Hayvanlar türlerine uygun odalarda ve kafeslerde barındırılacak.Odaların zemin ve duvarları darbelere dayanıklı, su geçirmez, dezenfektan ve yüzey temizleyicilerine dayanıklı materyalden yapılacak.Kapılarda gözlem pencereleri bulundurulabilecek ve bu pencereler ışık geçirmeyecek şekilde kapatılacak.Hayvanlara ait yiyecek, içecek, ilaç ve diğer malzemeler hayvanların bulunduğu odalarda depolanmayacak.Hayvanlara kafes içerisinde güvenli bir ortam sağlanacak.Hayvanların yem ve suya sürekli ulaşabilmesi sağlanacak.Kafeslerin kenar, köşe ve birleşim yerleri yuvarlatılmış ve aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılacakFarelerin barındırıldıkları kafes kapaklarının tel aralığı6 mm, ratların 12 mm***den daha geniş olamayacak.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-10-11, 13:27   #5
 
DDoa üyesinin avatarı
 
Kayseri
Üyelik Tarihi: Kas 2010
Yaş: 25
Mesajlar: 378
DDoa Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

PET SHOPLARA YENİ DÜZENLEME-5
16 Ekim 2011, 13:3112141618

Ev ve süs hayvanı satışları, sahipsiz hayvanların bulundukları barınaklarda, üretim yerlerinde ve yer seçim komisyonu tarafından uygun görülen yerlerde yapılacak.Kimliklendirilmiş kedi ve köpek yavrularına Bakanlık tarafından talimatla belirtilen zamanlarda aşı ve iç-dış parazit ilaçlaması yapılacak. En son yapılan aşılama tarihi üzerinden on beş gün geçmiş yavruların satışı yapılabilecek.İthali yasak hayvanların satışı yasak bulunuyor.Onaltı yaşından küçük kişilere ev ve süs hayvanı satılamayacak.Müşterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk teması ve ulaşmasını önleyecek gerekli tedbirler alınacak.Satış yerinde gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar ile tüylenmemiş kanatlı yavruları ve iki aylıktan küçük kedi ve köpek yavrusu bulundurulamayacak.Satış yerindeki tüm hayvanlara periyodik aşılar, iç ve dış parazit ilaçlar işyeri veteriner hekimi tarafından bir program dahilinde gününde yapılarak kayıt defterine işlenecek.Hayvan satış yerlerindeki hayvanların türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgilerini içeren etiketler hayvanın bulunduğu ünite ya da kafes üzerine asılacak.Çevreden ve doğadan alınan veya izinli kuruluştan alınmayan hayvanların satışı yapılamayacak..Yuvadan erken alınmış veya tüylenmesini tamamlamamış yavru kuşlar satışa sunulmayacak.Hayvanların barınma ve eğitim yerlerinde aynı arazi içinde idari büro, veteriner hekim odası, personel odası, duş, depo, tuvalet, hayvan karantina ünitesi, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak ünitesi, temizlik ünitesi, kapalı ve açık gezdirme alanı ile bunlara ek olarak kapalı ve açık eğitim yeri bulundurulacak.Barınma ve eğitim yerlerinin kurulacağı alan, hayvan sayısına ve hayvan türleri için verilecek minimum ölçülere göre belirlenecek. Hayvan türleri için verilecek minimum ölçüler, Bakanlıkça belirlenecek.Hayvanların gezdirileceği gezdirme alanlarının zemini toprak olacak.Hayvanların barındığı yerlerin zemini, duvarları ve diğer kullanılabilen malzemelerin yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olması şart. Barınma yerlerine bitişik egzersiz alanlarının kenarları en az 150 cm yüksekliğinde duvarla, ön ve üst kısımları ise paslanmaz kafes telle kapatılacak.Hayvanların yatacağı yerlerde hayvanın türüne uygun altlıklar kullanılacak.Kapalı bölümlerin çatısı izolasyonlu uygun bir çatı malzemesi ile kaplanacak.Kolay temizlenebilir su ve mama kapları bulundurulacak.Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların yiyecek ihtiyaçları hayvan sahibi tarafından veya iş yerince temin edilecek. Yiyeceğin kimin tarafından karşılanacağı ve özellikleri hayvan teslim tutanağında belirlenecek.Barınma ve eğitim yerlerine iki aylıktan küçük ve aşısı tamamlanmamış yavru köpekler kabul edilemeyecek.Barınma ve eğitim yerlerine kabul edilecek hayvanların aşı ve parazit ilaçlamalarının yapılmış olması gerekiyor.Eğitim yerlerinde, hayvanlara hangi eğitimin verileceği bir tutanağa yazılacak. Bu tutanak eğitim yeri sorumlusu ve/veya sahibi ile hayvan sahibi tarafından imzalanacak..Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların hastalanması durumunda, hayvan sahibine bilgi verilerek tedavisi yapılacak. Hayvan sahibine ulaşılamıyorsa işyeri veteriner hekiminin kararı uygulanacak. Masraflar hasta hayvan sahibi tarafından karşılanacak.Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanın ölmesi durumunda hayvan sahibine bilgi verilecek ve talep etmesi halinde masraflar kendisine ait olmak üzere resmi kurumlarda otopsi ve laboratuvar analizleri yaptırılabilecek.Hayvan eğitim yerlerinde yeterli sayıda eğitim uzmanı ve bakıcı istihdam edilecek. Yabancı uyruklu eğitim uzmanlarına ait eğitimci belgelerinin resmi makamlara onaylatılması şart bulunuyor.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-10-11, 13:28   #6
 
GÜNEŞ-EYLÜL üyesinin avatarı
 
Van
Üyelik Tarihi: Eki 2011
Mesajlar: 2.697
GÜNEŞ-EYLÜL Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

umarım tam denetleneme olur...
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-10-11, 13:48   #7
 
DDoa üyesinin avatarı
 
Kayseri
Üyelik Tarihi: Kas 2010
Yaş: 25
Mesajlar: 378
DDoa Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

Ozellikle 5 i okuyun arkadaslar..hep bi duzenleme cikti deniyoda uygulamaya nedense gecilmiyo ins bu sefer dediklerini yaparlar..
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-05-13, 13:18   #8
 
İzmir
Üyelik Tarihi: Eyl 2012
Mesajlar: 58
Lady14 Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

Çokk uzun oku oku bitmiyor. Ama inşallah yaparlar ya .))
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-05-13, 14:28   #9
 
İzmir
Üyelik Tarihi: Nis 2013
Mesajlar: 167
tombik-139 Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

5. kısım süper olmuş bunlar nezaman olacakmış? ama 16 yaş kısmını biraz daha indirselermiş daha iyi olurmuş
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-05-13, 16:52   #10
 
Hemeraa üyesinin avatarı
 
Üsküdar
Üyelik Tarihi: Nis 2013
Mesajlar: 111
Hemeraa Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

Bunlar çıktı Pilot bölge ilk olarak istanbul-kadıköyde uygulandı sonra üsküdar..Belediye başkanlarının emriyle tüm petshoplardaki hayvanlar alındı..Kuşlar ve tavşanlar ve küçük kaplumbağalar hariç...Kedi köpek kalmadı petshopta...Üsküdar ve kadıköy böyle...Pilot bölge oldu istanbulun bu semtleri..
He merdiven altı yokmudur illaki vardır belediyenin görmediği yerler muhakkak olacaktır...

Ama aslına bakılırsa ben birşey daha istiyorum varmı onuda bilmiyorum...Tüm hayvanlar sahipli sahipsiz hepsi devlet güvencesinde olsun..Ya da ne bileyim hani insanların sigortası var ya hayvanlar içinde aynısı yapılsa güzel olur..
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-05-13, 17:16   #11
 
Üyelik Tarihi: Nis 2013
Mesajlar: 1.818
Pıtırsonic Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

Kesinlikle Hemeraa'ya katılıyorum. Tüm hayvanların devlette kayıtlarının bulunması, öldükleri zaman da ölüm sebebi vb. konularda gerekirse sahiplerinden hesap sorulması gerekiyor. Kaydetmeyenlere de caydırıcı para cezaları verilsin, yılda bir gibi bir süreyle de herhangi bir veterinerden sağlık raporu alınması istensin. Hem kedilerini/köpeklerini ölüm döşeğindeyken bile veterinere götürmeye üşenen, ama sorunca hayvan besliyorum diyenlerin elinde o hayvanlar telef olmaz; hem de en azından ceza korkusuyla hayvanlara daha iyi şartlarda bakılır.. Sokak hayvanları için de keşke barınaklar yerine doğal yaşam parkları çoğaltılsa da kafesler içinde değil, sınırlandırılmış ama özgürce koşabilecekleri alanlarda bakılsalar. Aslında ülkemiz buna çok müsait, bu şekilde düzenlenebilecek alan sayısı çok fazla. Hem de oranın temizliğiyle, bakımıyla ilgilenecek bölgeden insanlar da işe alınarak bölge istihdamına da katkı sağlanır. Ancak ne yazık ki bana kazancı olmayan şeye, hele bir de üstüne para harcatan bir şeye yatırım yapmam mantığı sürüyor.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-05-13, 20:01   #12
 
İstanbul (Avrupa Yakası)
Üyelik Tarihi: Mayıs 2013
Mesajlar: 17
zeki kız Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

evcil hayvanlar da canlı onların da hakları var bu uygulama çok iyi
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-05-13, 21:33   #13
 
İzmir
Üyelik Tarihi: Nis 2013
Mesajlar: 167
tombik-139 Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

evet ama şu barınakları biraz daha sıklaştırsalar çok iyi olur. özellikle kediler için.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-05-13, 13:11   #14
 
İstanbul (Avrupa Yakası)
Üyelik Tarihi: Mayıs 2013
Mesajlar: 17
zeki kız Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

barınakları çoğaltmalılar ve de ihtiyaçlarını daha çok düşünmeliler zavallı hayvanlar mutlumudurlar insanlar artık barınaklardan değilde petshop lardan alıyorlar hayvanları ama barınaktakilerin daha çok yardıma ihtiyacı var
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-05-13, 15:59   #15
 
İzmir
Üyelik Tarihi: Nis 2013
Mesajlar: 167
tombik-139 Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: pet shoplara yeni düzenleme

evet bizim buralarda pek barınak yok biraz uzak bize mesela .
  Alıntı Yaparak Cevapla


Cevap Yaz

Konu Araçları

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Yeni yavru köpeginizi eve getirmeden önce ; Mihav Köpek Eğitimi ve Psikolojisi 1 04-05-13 13:14
Türkiye sularında 21 yeni canlı türü bulundu... ASRIN Güncel 1 17-05-12 16:03
isim ansiklopedisi (: 3 hav 1 miyav Paylaşım - Sohbet 147 10-09-11 22:43
My Mom`s New Boyfriend (Annemin Yeni Sevgilisi) Mihav Sinema 0 18-09-08 20:34
Yeni Yavru Köpeğiniz için Hazırlık Yaparken semram94 Köpekler 1 08-09-08 20:39Saat 03:34.

Reklam
© Copyright 2008 Mihav.com
Creative Commons Lisansı
x


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203