Markamama.com
Geri Git   Mihav.com > Veterinerler - Pet Shoplar - Barınaklar - Hayvan Hakları > Hayvan Hakları Genel Konular


Cevap Yaz
Eski 09-12-08, 03:58   #1
 
Üyelik Tarihi: Haz 2008
Mesajlar: 1.302
Mihav Çevrimdışı
Blog Başlıkları: 10
Exclamation Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair

HAYVAN HASTANELERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar


Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan sağlığına zarar veren her türlü salgın, bakteriyolojik, viral ve paraziter hastalıklar ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek ve bu hastalıkların tedavilerini yapmak amacıyla kurulan Hayvan Hastanelerinin açılış, işletme, ruhsatlandırma ve denetimleri ile ilgili hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar tarafından kurulmuş ve kurulacak olan Hayvan Hastanelerinin sahip olması gereken teknik, hijyenik ve sağlık şartları ile bu yerlerin kurulma, açılma, çalışma, denetlenme esaslarını ve bu Yönetmelik esaslarına uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar.

9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinde sözü edilen özel laboratuvarlar, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimleri Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun'un 8 inci maddesi ile 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

İlçe Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüklerini,

Hastane : Bütün hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin ayakta veya yatarak yapıldığı Hayvan Hastanesi ya da yalnız kedi, köpek ve benzeri evde beslenen süs hayvanlarının ayakta veya yatarak hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin yapıldığı Süs Hayvanları Hastanesini,

Sorumlu Yönetici : Yönetmelik kapsamında bulunan Hayvan Hastanelerinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden işverenle birlikte sorumlu olan veteriner hekimi,

Büyükbaş Hayvan: Sığır, manda, deve, at, eşek, katır ve benzerini,

Küçükbaş Hayvan: Koyun, keçi, oğlak, kuzu ve benzerini,

Ev ve Süs Hayvanları : Ekonomik değerinden ve işgücünden yararlanma amacı taşınmadan, insanlarca bakımı ve sorumluluğu üstlenilen, memeliler sınıfından hayvanları, ayrıca balık ve sürüngenler gibi alt gruptaki omurgalıları,

Hastane Kurma İzni : Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda hastane kurulması için Bakanlıkça verilen izni,

Ruhsat : Hastane kurma izni verilmiş ve Bakanlık tarafından uygun görülen projelerine göre yapılmış hastanenin faaliyete geçmesi için Bakanlıkça verilen Özel Hayvan Hastanesi Ruhsatını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müracaat ve İzin İşlemleri


Hastane Kurma İzni İçin Gerekli Belgeler

Madde 5- Hastane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederler.

a) Ek-1'e uygun olarak hastane sahibi tarafından doldurulmuş beyanname,

b) Hastane yerini belirleyen belge, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösterir bir yerleşim planı ve ilgili Belediyenin de uygun görüşü alındıktan sonra hazırlanmış ve ilgili İmar Müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli plan,

c) Hastaneye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet proje,

ç) Hastane için bağlı bulunduğu Belediyeden su kullanma belgesi veya kullanılan suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor,

d) Hastane binası kira ise kira sözleşmesinin, kira değil ise tapu senedinin noter tasdikli suretleri,

Ek-2'deki örneğe uygun olarak düzenlenen Hastane Kurma Raporu ve yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler İl Müdürlüğü tarafından incelenerek Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan incelemeden sonra uygun bulunanlara süresi de belirtilerek hastane kurma izni verilir.

Bu süre içinde hastane yapımını bitiremeyen işletmelere geçerli sebepleri varsa, Bakanlık tarafından da uygun görülmesi halinde süre uzatımı yoluna gidilir. Hastane kurma izni verilmesi veya süre uzatımı talebi Valiliğe yazı ile bildirilir. Müracaatlar Valilikçe Bakanlığa intikal ettirilir ve Bakanlıkça 60 gün içerisinde cevaplandırılır.

Ruhsat Verilebilmesi İçin Gerekli Belgeler

Madde 6- Hastane kurma izni alarak tesislerini onaylı projelerine göre yapmış olan gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar ruhsat alabilmek için, aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederler.

a) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimler ile yapılmış olan noter onaylı sözleşmenin sureti,

b) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınan belge,

c) İlgili kurumdan tıbbi atıkların kontrolünün sağlandığına dair bir belge, Yukarıda belirtilen belgeler İl Müdürlüğü tarafından incelenir ve Ek-3'e uygun olarak düzenlenen açılma raporu ile yukarıda belirtilen belgeler Bakanlığa gönderilir. Belgelerin tetkiki ve Bakanlık yetkililerinin mahallinde yaptığı inceleme sonucunda teknik ve hijyenik yönden uygun bulunan hastaneye ruhsat (Ek-4) verilir. Bunlar yazı ile ilgili Valiliğe bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hayvan Hastanelerine Ruhsat Verilmesi İçin Gerekli Şartlar


Hayvan Hastane Binalarının İmar Durumu, Bölümleri, Asgari ve Teknik Şartları

Madde 7- Hayvan Hastanesi binasının, İmar Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere uygun yerde inşa edilmiş olması gerekir.

Başka amaçla inşa edilen bir binada hastane açılacak ise, bu Yönetmelik hükümlerine göre gereken tadilatın yapılmış ve hastane kurma izninin alınmış olması şarttır.

Binanın Bölümleri

Madde 8- Hayvan Hastanesi olarak kullanılacak binada aşağıdaki bölümlere yer verilir.

a) Sorumlu yönetici odası,

b) Veteriner hekim odası,

c) Personel ve bakıcı odası,

ç) Duş ve tuvaletlerin bulunduğu bölüm,

d) Hayvan sahipleri ve hayvanların birbirlerini rahatsız etmeyecekleri genişlikte hasta kabul ve bekleme salonu,

e) Hastaneye acil olarak getirilen hayvanların ilk müdahalelerinin yapıldığı, gerekli ilaç, alet ve malzemenin bulunduğu acil müdahale bölümü,

f) Hayvanların; muayene ve tedavileri ile aşı, serum, biyolojik madde ve diğer tıbbi uygulamalarının yapıldığı muayene odası,

g) Operasyona alınacak hayvanların, özellikle gaz anestezikler kullanılmıyorsa anestezi ve traşlarının yapıldığı, operasyon salonuna bir kapı ile bağlantılı operasyon hazırlık odası (Operasyon odası yalnız küçük hayvan için düşünülüyorsa ikişerden dört adet oda bulunmalıdır.),

ğ) Lokal anestezi ile ayakta veya genel anestezi ile yatırılarak ameliyatların yapıldığı operasyon salonu,

h) Alet ve ekipmanların temizlik ve sterilizasyonlarının yapıldığı, sterilizasyon ve alet temizlik ünitesi (Sterilizasyon birimi ile temizlik ünitesi birbiri ile bir kapı ile ilişkili fakat ayrı birimler olacaktır.),

ı) Operasyon sonrası hayvanların uyanması için tutulacakları yoğun bakım odası,

i) Röntgen ve benzeri cihazlar ile ultrason cihazının rahatlıkla yerleştirilebileceği ve çalışmada aksaklık getirmeyecek genişlikte röntgen ve ultrason odası,

j) Kan, idrar, gaita, sperm, deri kazıntısı ve benzeri numunelerin her türlü biyokimyasal muayenelerinin yapılabilmesine, mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonlarına olanak tanıyan alet ve ekipmanların bulunduğu laboratuvar (Bu birimler birbirleri ile direkt ilişkili olmayacaktır.),

k) Hasta hayvanların türüne göre, tedavilerinin yatarak yapılmasının gerektiği hallerde kullanılacak yatarak tedavi odası; bakım, besleme ile çevreye ve kendisine zarar vermemesi için gerekli donanımlar; büyükbaş hayvanlar için yemlik; ev hayvanları ve kanatlılar için usulüne uygun kafes ile bu hayvanların beslenmelerinde kullanılmak üzere yem kapları ve benzeri gereçler,

l) Bulaşıcı ve salgın bir hastalık şüphesi veya tespiti halinde hayvanın tecritinde kullanılacak, tamamen kapalı ve diğer bölümlerle doğrudan ilişkisi olmayan tecrit odası,

m) Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği şartlarına uygun olarak düzenlenmiş, ilaçların bulunduğu bölüm,

n) Suni tohumlama uygulaması ve embriyo transferi yapılacaksa buna uygun bir oda ve ekipmanlar (Bu uygulamayı yapacak veteriner hekimin ilgili bilim dalında uzmanlık yapmış olması zorunludur.),

o) Temizlik ve traş hizmeti verilecek ise; bunlar için hizmete uygun özellikler taşıyan birimler (Bu birimler muayene, operasyon ve tedavi gibi işlemlerin yapıldığı bölümlerle direkt ilişkili olmamalıdır.),

Genel Şartlar

Madde 9- Ruhsat verilmesi için hastanelerde;

a) Büyükbaş hayvanların muayenesi için travay; küçükbaş hayvanların muayenesi için 95x110x60 santimetre ebatlarında paslanmaz krom nikel muayene masası; muayenede kullanılacak ilaç ve aletler için yeterli sayıda dolap; aşı, serum ve biyolojik maddelerin saklanması için buzdolabı; muayenede kullanılacak, kolay hareket edebilen, 72-191 santimetre ayarlanabilen, ışık alanı 40 santimetreye erişebilen ve 1000 lüx, 220 V. ve 60W. özelliklere sahip kripton lamba bulundurulması,

b) Operasyon masalarının 75 derece eğilebilir, hidrolik ayarlı 97x120x60 santimetre; enstruman masasının 80x60 - 70x45-60 santimetre; operasyon aletlerinin dizildiği masanın ise 90- 132x60x40 santimetre ebatlarında paslanmaz krom nikelden olması,

Operasyon lambasının dairesel hareket edebilen, yoğun ve daha az yoğun ışıklandırılmalı üçlü halojen lambaların bir arada bulunduğu, ışıklandırma kuvvetinin 50.000 lüx/1 metre, ışıklandırma alanı yaklaşık 20 santimetre, yükseklik ayarlaması 115 santimetre, hareket radiusu 186 santimetre; 24 V. 40 W. özelliklerinde olması ve operasyon odalarında operasyon öncesi dezenfeksiyon için ultraviyole lambalarının bulunması,

Operasyon alet ve malzemelerinin konulduğu yeterli sayıda dolap ve yatırma yatağı bulundurulması,

c) Yoğun bakım odasında yeterli sayı ve genişlikte dezenfeksiyonun kolayca yapılabilmesine uygun özellikte kafesler bulunması, yoğun bakım padoklarının 4x3 metrekareden küçük olmaması ve dezenfeksiyonunun kolay yapılabilmesi,

ç) 100 m A'dan fazla radyasyon ışını yayan röntgen cihazları için kurşun yalıtımı yapılmış duvarlar olması, kurşun önlük ve eldivenler bulundurulması,

d) Tecrit odasının temiz ve dezenfekte edilmiş halde bulundurulması,

e) Bu Yönetmeliğin 8 nci maddesinin (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m), (n) ve (o) bentlerinde yazılı bölümlerin duvarlarının fayans, mermer ve benzeri kolay temizlenip dezenfekte edilebilen açık renkli malzemeden, zemin kısmının mermer, seramik ve bunun gibi malzemeler ile kaplı olması, hayvanların kaymasını önlemek için lastik, kauçuk ve buna benzer malzemeden yapılmış altlık bulunması,

f) Çalışan personelin ihtiyacına yetecek miktarda TS. 1258'e uygun sayıda tuvalet, lavabo ve sıcak sulu duş bulunması,

g) Hastanede kullanılan suyun, TS. 266'ya uygun olması,

ğ) Yeterli miktarda kapaklı veya otomatik çöp kutusu bulundurulması,

h) Hastanenin dışarıya açılan pencere kanatlarının her türlü haşeratın girmesini engelleyecek tarzda kapatılabilmesi,

ı) Veteriner hekim ve yardımcı personelin, çalışırken beyaz önlük veya yeşil pantalon ve ceket giymesi,

i) Hastanedeki operasyon salonunda bulunan lavaboların, el değmeden çalışacak sistemde olması,

j) Yatarak tedavi bölümünde, hayvanların idrar ve gaitalarının temizliğinin kolayca ve gereğince yapılabilmesi için, idrar kanalı bulunması ve hayvanın bağlandığı duvar ile idrar kanalı arasındaki zeminin eğiminin %5 olması,

Bir büyükbaş hayvan için bağlama yerinin, yemlikten itibaren 150-200 santimetre uzunluğunda, iki hayvan bağlama yeri arasındaki mesafenin 110-150 santimetre olması,

Ahır tavan yüksekliğinin asgari 2,8 metre olması ve vantilasyon tertibatı bulunması,

k) Her bölüm arasında kapı bulunması, hayvanların girip çıkmasına mahsus kapının, hayvanın rahat şekilde hareket edebileceği genişlikte ve pencere alanının, bölümlerin yeterince aydınlanmasını sağlayacak şekilde olması,

l) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (f), (g), (ı), (m) ve (o) bentlerinde yazılı bölümlerde basınçlı su için musluk ve hortum düzeneği bulunması,

m) Hayvanların ayrı bir kova veya kapla sulanması ve bu kapların dezenfekte edilebilir nitelikte olması,

n) Aydınlatmanın, elektrik tesisatı ile yapılması, büyükbaş hayvan hastanelerindeki elektrik tesisatının antikron kablo ile yapılması, uygun güçte jeneratör bulunması,

o) Atık maddeler ve gübrenin idrar kanalından dışarıya çıkarılarak burada üzeri kapaklı özel bir çukurda toplanması ve bu çukurun muntazam aralıklarla hayvan ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde temizlenip ilaçlanması,

ö) Hastanenin zemininde kanalizasyon veya foseptiğe bağlı ızgaralı ve sifonlu yer süzgeci bulundurulması,

p) Hastanede yangın ve iş güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alınması,

r) Hastane bölümlerinin başka işyeri veya meskenle doğrudan ilişkisinin olmaması,

s) Hastanenin havasını saatte en az 6 kere temizleyecek vantilasyon sistemi kurulması,

ş) Hayvan sahiplerinin oturabileceği yeterli sayıda koltuk, sandalye veya kanepe konulması,

t) Büyükbaş hayvan kabul edecek hastanelerin, hayvan indirip bindirilmesi için rampa yapmaları,

u) Hastanelerin bilgisayar programlarının, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9'daki defterlere göre düzenlenmesi, zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hasta Kabulü, Personel, Eğitim, Araç, Gereç ve İlaçlar


Hasta Kabulü

Madde 10- Hayvan Hastanesine her türlü hayvan, muayene, teşhis, tedavi ve koruma amacıyla kabul edilir. Hastanede görevli veteriner hekim, muktedir olabileceği her türlü teşhis ve tedaviyi yapmaya yetkilidir. Gerekirse uzman çağırabilir.

Personel

Madde 11- Hastanenin veteriner hekim kadrosu biri sorumlu yönetici, birisi uzman veteriner hekim olmak üzere en az üç veteriner hekimden oluşur. Uzman veteriner hekimin klinik dallarından birinde uzmanlık ya da doktora yapmış olması esastır. Ayrıca iki adet hayvan bakıcısı, bir sekreter ile traş ve yıkamadan sorumlu personel çalıştırılması zorunludur.

Röntgen, ultrason, endeskop, artroskop, EKG, anestezi cihazı gibi özel bilgi ve birikim gerektiren cihazların kullanımını yapacak veteriner hekim, bu cihazların kullanıldığı dallarda uzmanlık veya yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

Eğitim

Madde 12- Çalışan personelin, yeni gelişmelere paralel olarak mesleki ve teknik bilgilerinin artırılması amacıyla resmi veya mesleki kuruluşlarca düzenlenecek kurs ve hizmet içi eğitim seminerlerine katılmaları ve masraflarının karşılanması hastane idaresince sağlanır.

Araç ve Gereç

Madde 13- Ek-10'da belirtilen araç ve gereçler en az bir takım olarak hastanede bulundurulur. Hastanede kullanılacak araç ve gereçler, Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen standartlara uygun olmalıdır.

İlaç

Madde 14- Veteriner hekimlik için gerekli ve Hayvan Hastanesinin kullanımı için öngörülen ilaçlar iki yılda bir Bakanlıkça belirlenir. Hayvan Hastanesinde bulunması gerekli ilaçlar Bakanlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler


Çalışma ve Vizite Saatleri

Madde 15- Hayvan Hastaneleri 24 saat hizmet verir ve en az bir veteriner hekim gece nöbeti tutar. Hastanenin, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden hastane sahibiyle birlikte sorumlu yönetici veteriner hekim de yükümlüdür.

Dosyalama

Madde 16- Muayene için gelen veya Hayvan Hastanesinde tedavisi gerekli görülen hasta hayvanların sahibinin adı, soyadı, adresi ve hayvan eşkaline ait bilgilerin kaydına mahsus, Ek-7'deki örneğe uygun Klinik Protokol Defteri tutulur. Bu defterin sayfaları kayıtlı bulundukları Veteriner Hekim Odalarınca numaralanmış ve İl Müdürlüğü Hayvan Sağlık Şube Müdürlüğünce mühürlenmiş olmalıdır. Tedavi ve ücretlerden doğacak davalarda bu defterdeki kayıtlar esas alınır.

Hayvan Hastanesinde kalarak tedavi edilen hayvanlar için ayrıca bir dosya tutulur. Günlük hasta durumu ve uygulanan tedavi bu dosyada muhafaza edilir.

Muayene Bildirimi

Madde 17- Yapılan muayenelerle ilgili hayvanın cinsi ve hastalıklar bakımından istenen bilgiler Ek-9'da yer alan Klinik Muayene ve Tedavi Cetveline kaydedilerek 3 ayda bir İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığa gönderilir.

Denetim Defteri

Madde 18- Hayvan Hastaneleri, Bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık teşkilatının ilgili taşra kuruluşunca, bölgedeki Hayvan Hastaneleri en az yılda iki kez ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın denetlenir. Bu denetlemelerde tespit edilen durumlar Denetim Defterine (Ek-6) kaydedilir ve bu defter hastane yöneticisi tarafından muhafaza edilir.

Bulaşıcı Hastalıkları Bildirim Yükümlülüğü

Madde 19- Muayene ve tedavi için Hayvan Hastanesine getirilen hayvanlarda 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu hükümlerine tabi salgın ve bulaşıcı bir hastalığın tespiti veya şüphesi halinde durum, hastane yönetimi tarafından derhal Bakanlığın ilgili taşra teşkilatına bildirilir.

Ücret

Madde 20- Hayvan Hastaneleri ayakta muayene ve tedavi gören hayvanlar ile yatarak tedavi edilecek hayvanlar için alınacak tedavi, barınma ve bakım ücretleri, Veteriner Hekim Odalarının ücret tespit komisyonlarınca belirlenir. Hayvan Hastanesince alınan tüm ücretler için hayvan sahibine fatura verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sorumlu Yönetici ve Veteriner Hekimler İle İlgili Hususlar


Sorumlu Yönetici

Madde 21- Bu Yönetmelik kapsamındaki hastanelerde sorumlu yönetici çalıştırılması zorunludur. Sorumlu yöneticinin görevleri, sorumlulukları ve görevlendirilmeleriyle ilgili hususlar şunlardır.

a) Sorumlu yöneticinin veteriner hekim olması şarttır. Sorumlu yönetici olarak görevlendirilen veteriner hekimle; kayıtlı bulunduğu Veteriner Hekim Odasından alınacak oda kayıt belgesi üzerine, noter kanalıyla en az bir yıl süreli bir hizmet akdi yapılır. Sözleşmenin bir örneği İl Müdürlüğüne gönderilir.

b) Sorumlu yönetici, hastanenin bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermesinden, hijyenik bir ortamın oluşturulmasından, çalışan personelin sağlık kontrolü ve eğitimi ile oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından hastane sahibi ile birlikte sorumludur.

c) Hastane sahibi, sorumlu yöneticinin görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç, gereç ve imkanı sağlar.

ç) Sorumlu yönetici, Ek-7'deki Klinik Protokol Defteri ile, Ek-8'deki Reçete Kayıt Defterinin kayıtlarının tutulmasını sağlar.

d) Sorumlu yönetici işten ayrılmak istediği takdirde, bunu bir ay önceden çalıştığı hastane idaresine ve hastanenin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Sorumlu yöneticinin işten çıkartılmak istenmesi halinde de, bunun bir ay önceden yazılı olarak kendisine bildirilmesi gerekir. İşten çıkartılan sorumlu yöneticinin yerine derhal yeni bir sorumlu yönetici istihdam edilir.

Veteriner Hekim

Madde 22- Hayvan Hastanelerinde çalıştırılacak veteriner hekimlerin görev ve sorumlulukları ile görevlendirmeye ilişkin hususlar şunlardır:

a) Hayvan Hastanelerinde, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisini haiz bulunan veteriner hekimler çalışabilirler.

b) Veteriner hekimler, 29/8/1995 tarihli ve 22389 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği ve 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda belirtilen tüm yetki, görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmekle yükümlüdürler.

c) Hastanede çalıştırılan veteriner hekimle, kayıtlı bulunduğu Veteriner Hekim Odasından alacağı belge üzerine, noter kanalıyla en az bir yıl süreli bir hizmet akdi yapılır. Bu sözleşmenin bir örneği İl Müdürlüğüne gönderilir.

ç) Hastanede çalışan veteriner hekim, işten ayrılmak istediği takdirde bunu bir ay önceden çalıştığı hastane idaresine ve hastanenin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Veteriner hekimin işten çıkarılması halinde de hastane idaresi bunu bir ay önceden ilgili veteriner hekime yazılı olarak bildirir ve işten çıkan veteriner hekimin yerine derhal yeni bir veteriner hekim istihdam edilir.

d) Hastane sahibi ve sorumlu yönetici, veteriner hekimin görevini yapmasında her türlü kolaylığı sağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim, Cezai İşlemler, Kapatma, Değişiklik ve İlaveler


Denetim

Madde 23- Hayvan Hastaneleri, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerce, yılda en az 2 defa olmak üzere haberli veya habersiz olarak teknik, hijyenik ve sağlık şartları ile Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı açısından denetlenir. Denetleme sonucunda tespit edilen eksiklikler, eksikliklerin giderilmesi ile ilgili öneriler ve eksikliğin giderilmesi için niteliğine bağlı olarak verilen süreler Ek-5'teki Denetim Tutanağına ve sorumlu yönetici tarafından muhafaza edilen Ek-6'daki Denetim Defterine kaydedilir.

Cezai İşlemler

Madde 24- Hastane kurma izni veya ruhsat almadan faaliyete geçen gerçek ve tüzel kişi ile kuruluşlara ait hastanelerin faaliyeti gerekli izni alıncaya kadar durdurulur ve haklarında yasal işlem uygulanır. Hastane kurma izni ve ruhsat alan hastanelerde, bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali veya Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan denetimlerde Yönetmelik hükümlerine uyulmadığının tespiti, görülen aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi halinde faaliyetleri durdurularak, ruhsatları iptal edilir.

Kapatma, Değişiklik ve İlaveler

Madde 25- Ruhsat alan hastane, Bakanlığın izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapamaz. Verilen ruhsat, üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşun adresindeki iş için geçerlidir. Ruhsatta belirtilen sahip veya ünvanın değişmesi hallerinde, durum en az bir ay önceden bir dilekçe ile Valiliğe bildirilir. Dilekçeye, Bakanlığa gönderilmek üzere değişiklikler ile ilgili bilgi ve belgelerle ruhsatın aslı eklenir. Bakanlık, ruhsat üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden ruhsat düzenler.

Ruhsatın kaybolması halinde gazetede yayımlanmış kayıp ilanı, ruhsatın okunmayacak şekilde tahrip olması halinde ise tahrip olmuş ruhsatın aslı bir dilekçeye eklenerek Valiliğe müracaat edilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeni ruhsat düzenlenir.

Hastanenin faaliyetinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde bu durum yazı ile Valiliğe bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 26- 5/11/1985 tarihli ve 18919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımından önce kurulan ve 5/11/1985 tarihli ve 18919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılan hastaneler, en geç 6 ay içerisinde yeni ruhsat almak için Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerine göre inceleme yaparak, uygun gördüğü takdirde yeni ruhsat verir.

Bu Yönetmeliğin yayımından önce kurulan, ancak ruhsat almamış hastaneler, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç 3 ay içerisinde ruhsat almak üzere Valiliğe müracaat etmek ve bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

Bu süreler içerisinde müracaat etmeyenler hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezai işlemler uygulanır.

Yürürlük
Madde 27-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 28-
Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
  Alıntı Yaparak Cevapla


Cevap Yaz

Konu Araçları

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çal >Ferik ve Bulut< Hayvan Hakları Genel Konular 0 12-12-08 23:17
Veteriner Hekimlik Meslek Etiği Kuralları >Ferik ve Bulut< Hayvan Hakları Genel Konular 0 12-12-08 23:14
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik >Ferik ve Bulut< Hayvan Hakları Genel Konular 0 12-12-08 23:00
Veteriner Hekim Muayenehane Ve Poliklinik Yönetmeliği Mihav Hayvan Hakları Genel Konular 2 09-12-08 03:22
Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik >Ferik ve Bulut< Hayvan Hakları Genel Konular 0 29-10-08 21:21Saat 17:31.

Reklam
© Copyright 2008 Mihav.com
Creative Commons Lisansı
x


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198