Markamama.com
Geri Git   Mihav.com > Veterinerler - Pet Shoplar - Barınaklar - Hayvan Hakları > Hayvan Hakları Genel Konular


Cevap Yaz
Eski 29-10-08, 21:21   #1
 
>Ferik ve Bulut< üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Eki 2008
Yaş: 37
Mesajlar: 1.532
>Ferik ve Bulut< Çevrimdışı
Varsayılan Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 8212; Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye hayvan gen kaynaklarının genotipik ve fenotipik özelliklerinin belirlenmesi, korunması amacıyla yetiştirilmesi, bu özelliklerin kayıt ve koruma altına alınması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 8212; Bu Yönetmelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili birimleri ve bu amaca yönelik faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiliği haiz kuruluşlara ait hayvan gen kaynaklarının korunması ile ilgili çalışmaları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 8212; Bu Yönetmelik, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 8212; Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

c) Ulusal Komite: Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesini,

d) Çalışma Gurubu: Ulusal Komitenin belirleyeceği konu ile ilgili uzmanlardan oluşan gurubu,

e) Hayvan Gen Kaynakları: Türkiyeye özgü ve/veya özel niteliklere sahip evcil ve yabani hayvan tür, alt tür, ırk, tip, ekotip ve topluluklarını,

f) Koruma: Hayvan gen kaynaklarının korunmasını,

g) Gen Bankası: Sperma, ovum, embriyo ve diğer hayvansal genetik materyalin koruma altına alındığı yeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ulusal Komitenin Kuruluşu, Çalışma Esasları, Görevleri, Sekretaryası ve Sekretaryanın Görevleri

Ulusal Komitenin Kuruluşu

Madde 5 8212; Ulusal Komite Bakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

a) Bakanlık ilgili birimlerinden 5 temsilci,

b) İlgili Bakanlıklardan 2 temsilci,

c) Üniversitelerin ilgili Fakültelerinden 4 temsilci,

d) İlgili Meslek Kuruluşlarından 2 temsilci,

e) İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarından 4 temsilci.

Ulusal Komitenin Çalışma Esasları

Madde 6 8212; Ulusal Komitenin çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

a)Ulusal Komite Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez olağan olarak, gerektiğinde Bakanlığın daveti üzerine veya üyelerin en az 1/3 ünün sekretaryaya yazılı müracaatından sonra olağanüstü olarak toplanır.

b) Komite, üyelerin en az 2/3 ü ile toplanır,

c) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Ulusal Komitenin Görevleri

Madde 7 8212; Ulusal Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Koruma faaliyetleri ile ilgili ilkeleri, hedefleri ve politikaları belirlemek,

b) Konu ile ilgili önceki yıl çalışmalarını değerlendirmek, sonraki yıl çalışma programını yapmak,

c) Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri ile ilgili teklifleri hazırlamak,

d) Hayvan Gen Kaynakları ile ilgili envanter çalışması yaptırmak, nesli tükenmekte olan hayvanları tespit etmek,

e) Hayvan Gen Kaynaklarının korunması ve yetiştirilmesi faaliyetleri ile ilgili araştırma ve eğitim çalışmalarında, ana hedefleri belirlemek,

f) Koruma amaçlı hayvan varlığının tespiti, değerlendirilmesi ve hedeflere ulaşılabilmesi için önerilerde bulunmak,

g) Gerektiğinde koruma ile ilgili çalışma guruplarını oluşturmak, görev ve çalışma esaslarını belirlemek,

h) Koruma altına alınan hayvan gen kaynaklarının yurt içi ve yurt dışı kullanımı, ithalatı ve ihracatı ile ilgili tavsiye kararları almak.

Sekretarya ve Görevleri

Madde 8 8212; Ulusal Komitenin sekretaryasını Genel Müdürlük yürütür.

Ulusal Komite Sekretaryasının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Genetik stokları oluşturmak, gen kaynaklarını korumak ve devamlılığını sağlayacak tedbirler almak; bu amaçla, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

b) Ulusal komitede görüşülecek konulara ait gündem ve dokümanları olağan toplantılarda en az 30 gün, olağanüstü toplantılarda ise en az 15 gün önceden üyelere göndermek,

c) Ulusal Komite kararlarının uygulanmasını takip etmek, denetlemek, elde edilen verileri değerlendirmek, komiteye rapor halinde sunmak ve bu hususlarda ilgili kurum ve kuruluşların eşgüdümünü sağlamak,

d) Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim imkanları sağlamak,

e) Uluslararası işbirliği imkanlarını geliştirmek, teklifleri inceleyerek Ulusal Komiteye görüş hazırlamak,

f) Kullanımına izin verilen gen kaynakları ile ilgili çalışma yürüten kurum, kuruluş ve kişilerin elde ettiği sonuçları derlemek, ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama, Uluslararası İşbirliği

Uygulama

Madde 9 8212; Komitenin kararları, Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.

Uluslararası İşbirliği

Madde 10 8212; Koruma altına alınan hayvan gen kaynaklarının yurt dışına çıkarılması, yabancı kişi ve kuruluşların bu kaynaklar üzerinde yapacakları çalışmalar ulusal Komitenin tavsiyesi ile Bakanlığın iznine bağlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 11 8212; 19/3/2002 tarihli ve 24700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 12 8212; Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 8212; Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
  Alıntı Yaparak Cevapla


Cevap Yaz

Konu Araçları

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çal >Ferik ve Bulut< Hayvan Hakları Genel Konular 0 12-12-08 23:17
Veteriner Hekimlik Meslek Etiği Kuralları >Ferik ve Bulut< Hayvan Hakları Genel Konular 0 12-12-08 23:14
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik >Ferik ve Bulut< Hayvan Hakları Genel Konular 0 12-12-08 23:00
Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Mihav Hayvan Hakları Genel Konular 0 09-12-08 03:58
Veteriner Hekim Muayenehane Ve Poliklinik Yönetmeliği Mihav Hayvan Hakları Genel Konular 2 09-12-08 03:22Saat 09:54.

Reklam
© Copyright 2008 Mihav.com
Creative Commons Lisansı
x


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203