Markamama.com
Geri Git   Mihav.com > Veterinerler - Pet Shoplar - Barınaklar - Hayvan Hakları > Hayvan Hakları Genel Konular


Cevap Yaz
Eski 12-12-08, 23:08   #1
 
>Ferik ve Bulut< üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Eki 2008
Yaş: 37
Mesajlar: 1.532
>Ferik ve Bulut< Çevrimdışı
Varsayılan Ev Hayvanları Yemlerinin İthalat, İhracat, Üretim ve Satışıyla İlgili Tebliğ

Ev Hayvanları Yemlerinin İthalat, İhracat, Üretim ve Satışıyla İlgili Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete: 17.10.1996/22790

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

MADDE I - 1734 sayılı yem kanunu ye yem yönetmeliği gereğince; karma yemler grubunda yer alan ve doğrudan hayvanlara yedirilen ev hayvanları yemlerinin, üretim, ithalat, ihracat ve satışında uyulması gerekli hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Ev hayvanları olarak anılan hayvan grubu yemlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 - Bu tebliğde yer alan deyimlerden

Ev Hayvanları : Kürkü için beslenen hayvanlar hariç, insanlar tarafından normal olarak bakılan, beslenen ancak tüketilmeyen türlere ait hayvanlardır. Bu hayvan grubu özellikle kedileri, köpekleri, kuşları, kemirgenleri, sürüngenleri, süs balıklarını ve atlarını ye benzer hayvanları kapsar.

Yem : Madde ye enerji bakımından hayvanın yaşama ve verim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ye belli sınır ve şartlarda yedirildiği zaman hayvan sağlığına zararlı olmayan organik ye inorganik maddeler veya bunların karışımlarıdır.

Ev Hayvanları yemleri : Ev hayvanları için üretilen yemlerdir.

Tam Yemler : Bileşimleri itibarıyla, hayvanların günlük beslenme ihtiyaçlarını tek başına karşılayan yemlerdir.

Tamamlayıcı yemler : Belli maddeleri yüksek miktarlarda ihtiva etmekle beraber, bileşimlerinden dolayı, ancak diğer yemlerle kullanıldıkların da hayvanların günlük beslenmeleri için yeterli olan yemlerin oluşturduğu karışımlardır.

Özel amaçlı yemler : Diğer yemlerden veya ürün tiplerinden ayırt edici özellikte özel besleme amaçları güden yemlerdir.

RUHSAT, KONTROL, BEYAN VE AMBALAJ 65533; ETİKET iŞLERi

Ruhsat

MADDE 4 - Bu yemleri üretmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler Yem Kanunu ye Yem yönetmeliği gereğince Bakanlıktan 65533;Fabrika Kurma İzni65533; ve 65533;Yem İmal Belgesi (Ruhsat)65533; bu tür yemlerin satıcıları da yem depolama ye satışa arz etme yeri ruhsatı almak zorundadırlar.

a) Ev hayvanı yemi üreticilerinin ruhsat almalarına esas teşkil edecek asgari teknik ve sağlık şartlar ek-l65533;de verilmiştir. (Sayfa 88-90)

b) Ev hayvanı yemi depolama ve satışa arz etme yerlerinin ruhsat alma bakımından tabi olacağı şartlar ek-265533;de verilmiştir. (Sayfa 90)

Kontrol

MADDE 5 - Üretim ve kontrol işlemleri 1734 sayılı yem kanunu ye yem yönetmeliğine göre yapılır. Kontrollerde Bakanlıktan ruhsat alan üretici firmalar Bakanlığımızın ekiplerince yılda en az iki defa asgari teknik ve sağlık şartları ile beyan edilen üretim metoduna göre üretim yapılıp yapılmadığı konusunda kontrole tabi tutulurlar. Gerek üretim yerlerinde gerekse yem depolama ye satışa arz etme yerlerinde üzerinde Bakanlığın ruhsat ve beyan numaralarının yer aldığı bandrolsüz ambalajlı yem bulunamaz.

Beyan

MADDE 6 - Ev hayvanı yemlerinin üretici ve ithalatçıları; üretim ve ithalat yoluyla satışa arz edilen ev hayvanları yemlerinin üretim ve satışına başlamadan önce ek-365533;de (sayfa- 93-98) verilen beyan formunu usulüne gore tanzim ederek BakanIığa vermek zorundadırlar. İhracatta yem yönetmeIiği hükümleri uygulanır. Ev hayvanları yemlerinin beyanlarında bulunması gerekli bilgiler ve bunların tanziminde dikkat edilmesi gerekli hususlar şunIardır;

a) İmalatçı veya satıcının; adı, açık adresi, telefon numarası ve varsa amblemi.

b) Yemin ticari adı,

c) Beyan edilen temel besin maddelerinin oranları ile kullanılan hammaddelerin ayrı ayrı isim ve miktar veya oranları,

1. Ev hayvanı yemlerinin beyanlarında, kalsiyum, fosfor ve sodyumun en az ve en çok oranlarını, hayvan besleme bilimince kabul edilmiş diğer bütün besin elementlerinin de en az içerikleri, yine kabul edilmiş ölçü birimleri beyan edilecektir.

2. Ev hayvanı yemlerinin beyanlarında, yemde eğer vitamin ilavesi varsa; o yemdeki vitaminin 65533;en uygun kullanım tarihinde65533; garantili miktarı belirtilmelidir. Bu garanti, hayvan besleme bilimi temel ilkelerine uygun ölçü birimi halinde belirtilecektir. A, D ve E vitaminlerinin miktarları beyanda mutlak surette belirtilir.

d)Yemin tipi; 65533;komple65533;, 65533;tamamlayıcı65533;, 65533;özel amaçlı (amacın ne olduğu belirtilip açıklanacaktır.)65533; vs. yazılmalıdır.

e) Yemi tüketecek hayvanın cinsi/türü/kategorisi; 65533;kediler65533;, köpekler65533;kuşlar65533; / 65533;hayvanın yaş dönemi65533; vs. (köpek/av köpeği/ genç yaş grubu, kuş/ muhabbet/ her yaş grubu) yer almalıdır.

f) Ürünün raf ömrü ve tavsiye edilen bir tüketim süresi var ise bu da belirtilmelidir.

g) Net ağırlık; kati ürünlerde 65533;Net ağırıik g65533; veya kg65533; olarak, sıvı ürünlerde, 65533;Net hacim

ml65533; veya lt65533; olarak fade edilmelidir.

ı) Kullanma talimatı; ev hayvanı maması ve diğer çeşit yemlerinin yemleme amacının beIirtildiği uygun kullanım talimatı yer almalıdır. Bu talimat yemleme miktarını, örneğin; kuru ev hayvanı maması söz konusu olduğunda, yeterli suyun verilmesi ve yemin hangi besinlerle yedirileceği vb. bilgiler yer almalıdır.

i) Karmadaki yem hammaddeleri;

1. Ev hayvanı yemlerinin içine giren her hammadde, beyan formunda liste halinde verilmeli, ticari veya marka kullanılmalıdır.

2. Suni kurutulmuş alan hammaddeler için, 65533;sun65533;i kurutulmuş65533; ibaresi hammaddenin önünde yazılmalıdır.

3. Bir hammaddenin kalitesi, doğası,ve formu hakkında, ima veya diğer atıflar, böyle bir mananın doğru olmaması durumunda kullanılmamalıdır,

4. Renk maddeleri ancak zararsız oldukları takdirde kullanılmalıdır,

5. Antioksidan madde kullanılmış ise adı ve miktarı belirtilmelidir.

6. Özel amaçlı veya besleyici olmayan bir katkı maddesi kullanılmış mamalarla ilgili olarak kullanım tarifnamesine uygun olarak kullanıldığında, mamanın emniyetli ve etkin olduğunu kanıtlayacak bir belge beyan edilmesi gerekir.

k) Üretici firmanın sahibinin ve teknik sorumlusunun adı soyadı ve görevi bulunmalıdır,

l) Mamaların içerikleri nem miktarına göre, sulu, yarı-sulu ve kuru olduğu şeklinde açıklama yapılmalıdır.

Ambalaj ve Etiket

MADDE 7- Ev hayvanı yemlerinin etiket veya ambalajında bulunması gerekli bilgiler ve bunların tanziminde uyulması gerekli hususlar şunlardır,

a) Etiket veya ambalajların üzerinde beyan formunda bulunan bilgiler ve aşağıda açıklaması yapılan bilgilerden farklı bilgiler bulunamaz. Etiket veya ambalajda bulunması gerekli bilgiler şunlardır;

1.Üreticinin ve/veya ithalatçının adı

2. Yemin adı

3.Yemin tipi (özel amaçlı ise amacı)

4.Yemleme, kullanma ve saklama talimatları

5.Üretim tarihi veya parti numarası ile son kullanma tarihi (...gün/... .ay/. ..yıl). varsa önerilen tüketim tarihi (....gün/....ay/....yıl)

6. Temel besin maddelerinin oranları

7.A , D ve E vitaminleri dışında (kedi-köpek mamaları için) vitamin ilavesi varsa en uygun kullanım tarihinde garantili muhtevaları.

8.Yemin ağırlığı.

9.Enerji, mineral madde vs. ile ilgili beyan formu ve aşağıda açıklanan özelliklere aykırı olmayacak ekstra bilgiler.

b) Ambalaj veya etiketin düzenlenmesinde uyulması gerekli hususlar;

1. Yem etiket veya ambalaji üzerindeki bir süs, grafik veya ürünü temsil eden resim, ambalajin içindeki yemi yanlış olarak temsil edemez,

2. Etiket veya ambalaj üzerindeki 65533;Denenmiştir65533; gibi bir ifade kullanılabilmesi için, denenmiş olduğunun bilimsel olarak kanıtlanmış olması gerekir,

3. Diğer bir yemle arasında hatalı veya yanlış yola sevk edebilecek karşılaştırmaIar yer alamaz,

4. Etiket veya ambalaj üzerinde kişisel veya ticari imzaIar,gerçeği gösteriyor ise kullanıIabilir,

5.65533;Kedi Maması65533;, 65533;Köpek Maması65533;, 65533;Kanarya Yemi65533;, 65533;Muhabbet Yemi65533; adı veya benzeri ünvanlar belirgin bir biçimde yer almalıdır,

6. Sadece belirli bir amaç için (örneğin: köpek yavruları için) hazırIanmış olan yemlerin etiketlerinde; bilimsel yada dengeli bir rasyon oIduğu veya hayvanların besin maddeleri ihtiyaçIarını karşıladığı şekIindeki ibareler aşağıdaki durumlarda geçerlidir. (iddia edilen nitelikler yemin adı ile aynı punto, sitil ve renkte yazılmak şartıyla);

6.1. Hayvan besleme bilimince kabul ediImiş ve hayvanların temel besin maddeleri ihtiyaçlarını karşıIayacak miktarlarda yeterli ve tatmin edici besin maddelerini içeriyorsa.

6.2. Yem hayvanın besin maddeleri gereksinimlerini tatmin edecek bir hammaddeler kombinasyonu içeriyor ve bu açıdan yeteneğini yeterli bir test ile ispat edebiliyorsa,

7. Etiket veya ambalaj üzerinde, yemin adı dışındaki herhangi bir öge yem içerisinde gerçekte bulunandan daha fazla miktarda bulunuyormuş etkisi yaratacak şekilde verilmemeli ve ögeler yem içinde ağırlık bakımından üstünlük derecelerine göre sıraya konarak gösterilmelidir.

8. Kabul edilmiş olan bir test metodu ile bulunamaması veya ev hayvanı tarafından mevcuduyeti belirgin bir biçimde farkedilmeyen tad, lezzet beyan veya işareti kullanılamaz. Yemlerin etiketinde herhangi bir tad-lezzet verici maddenin işareti ya yem öğelerinin beyan ediIdiği gibi onun kaynağına uymalı ya da öğe beyanı bu maddenin kaynağını göstermelidir. Tad-lezzet sözcüğü, onun kaynakIandığı öge terim veya terimleri derecesinde dikkati çekecek eşitlikte ve ayrı tip ve büyüklükte puntolarla basılmalıdır.

9. Ev hayvanları yemlerinin etiket ve ambalajlarında yemle ilgili olarak kullanıcıyı aydınlatıcı beslenme ilkeleri ve özellikleri açık ifadeleri yazılmalıdır.

10. Kedi-köpek mamalarının etiket ve ambalaj üzerinde depolama koşuIIarı hakkında yeterli bilgi ve mamanın sulu,yarı sulu ve kuru olduğuna dair açıklamalar yer almalıdır.

11. SoğutuImuş mamalarda; etiket ve ambalaj üzerindeki depolama koşulları hakkinda yeterli bilgi yer almalıdır.

12. İthalat yolu ile getirilen yemlerin yurt içindeki satışlarında; Türkçe açıklama, etiket veya ambalajin üzerindeki orjinal açıklama ve yazılardan küçük olamaz.

MADDE 8 - Bu tebliğ yayımından itibaren 3 ay icinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu tebliğ hükümlerini Tarım ve KöyişIeri Bakanı yürütür.
Ek-1

Kuş ve akvaryum balık yemleri imal eden işIetme veya fabrikaların asgari teknik şartIarı:

1. Ham ve mamül maddelerin uygun şartlarda depolanması için yeterli alanlar olmalıdır.

2. Hammaddelerin temizlenmesi, tozlarının alınmasi ve yabancı maddelerden arındırılması için uygun eleme ve toz alma sistemleri, yem formülasyonlarına uygun yem karışımIarı yapılabilmesi için karıştırıcı olmalıdır.

3. Kraker, gaga taşı, plaka vb. kalıpla yem imalini gerektiren ürünler için hijyenik ve teknik yönden uygun boyama, kalıplama ve kurutma üniteleri olmalıdır.

4. Üretilecek yemlerin yem yönetmeliğinin gerektirdği ambalajlama şartları ye malzemeleri kullanılmak suretiyle paketIenebileceği torbalama, ağız kapatma ve paketleme sistemleri olmalıdır.

5. Her türlü üretimde; 65533;iyi üretim uygulaması65533; gerçekleştirilebilecek makina, alet ve ekipmanların bulunması, bunların hijyenik ve teknik olarak yem imaline olanak vermesi, üretim yerlerinin gerek çevresel gerekse hayvan sahiplerinin beklentilerine uygun olarak yem üretimi imkanı sağIaması gereklidir.

Kuş akvaryum balık yemleri imal eden işIetme veya fabrikaların asgari sağlık koşulIarı

1. Yem imalatının yapıIacağı tesisler kapasitesine göre uygun büyüklükte, dış tesirlerden muhafazalı, ham ve mamul madde depolarının tabanları tahta ızgaralı, duvarlar ise kir ve yabancı maddelerden kolayca temizlenebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Yem imalatını yapacak işçilerin iş elbiseleri, soyunma ve giyinme yerleri, duş ve tuvaletleri olmalıdır.

3. İşletme içinde tozlanmayı önleyici tertibat alınmalıdır.

4. İşIetmenin bütün bölümleri kolayca dezenfekte edilecek şekilde olmalı ve gerektiğinde sık sık dezenfeksiyon yapılmalıdır.

5. KuIIanılmış ambalaj maddeleri ikinci defa kullanılmayacaktır.

Mama, sosis vb. ev hayvanı yemleri üreten işIetme veya fabrikaların asgari teknik koşuIIarı :

1. Elde edilen nihai ürünlerin, niyetlenilen amaca uygunIuğunu yasal gerekillikleri karşılamasını ve çevresel etkilerin mevcut en iyi tekniklere uygun olması sağIayacak sistemler mevcut olmalıdır.

2. İmalatın tüm seviyelerinde eğitimli personel çalıştırılmalıdır.

3. Üretilecek ürünlerin özelliklerine göre yeterli tesis ve donanım bulunmalıdır.

4. Gerek soğutulmuş durumda bekletilmesi gereken hammaddeler için gerekse düzenleri bulunmalıdır.

5. Üretim şekli açıkça beyan edilmeli ve beyana uygun işletme prosedürleri olmalı üretim metodu ve teknolojsi de bunlara uyum sağlamalıdır.

Mama, sosis vb. ev hayvanı yemleri üreten işIetme veya fabrikaların asgari sağIık koşulIarı :

1. İmalat kapasitesine yeter buyüklükte ve hacminde, üstü kapalı dış tesirlerden muhafazalı, çevre kirliIiğine yol açmayacak bir şekilde planlanmış olmalıdır. Bu işIetmeIerin etrafi tel veya duvarla çevrili olmalı, giriş ve çıkışlarda dezenfeksiyon için tertibat alınmalıdır.

2. Bu işIetmeIerde işçiIerin giyinme ve temizlenmeleri, hammaddenin depolanıp hazırlanması, üretim ve mamul madde depolaması için gerekli bölümler bulunmalı işyerIerinin zemini ve duvarları fayans, mermer, mozaik vb. tür kolayca temizlenebilir türde olmalı, çalışan personelin gerekli hallerde kullanması için antiseptik ihtiva eden kaplar bulundurulmalıdır.

3. İşletmelerde yeterli ısıtma, aydınlatma, havalandırma, basınçlı sıcak ve soğuk su tesisatı bulunmalıdır.

4. Isıl işlemlerin yapıldığı tüm kazanlar haftada en az bir defa, diğer bütün mamul madde hazırlama ekipmanları her gün yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

5. Hammadde hazırlama ve depolama bölümleri ile diğer bölümler ve özellikle mamul madde depoları arasında mikroorganizmaların taşınmasının önlenmesi için her türlü tedbirler alınmalıdır.

6. İmalathanelerde kullanılan hertürlü madeni araç, gereçve makinaların paslanmaz çelikten veya galvanizli saçtan imal edilmiş olması gereklidir. Her bölümde kullanılan araç ve gereçlerin üzerlerinde hangi bölümde kullanıIdığı yazılmalıdır.

7. İşyerlerinde çaIışacak personelin iş disiplinine layık iş kıyafetleri bulunmalı, 6 ayda bir düzenli sağlık kontrolünden geçirilmeli, işyerIerinde ilk yardım malzemesi bulundurulmalıdır.
Ek-2

Ev hayvanı yemi depolama ve satışa arz etme yerlerinin ruhsat alma bakımından tabi olacağı koşullar şunlardır :

1. Yem satış yerlerinin; zemini sert, nemsiz, aydınlık, havalandırılabilir, gerektiğinde kolayca dezenfekte edilebilir, çatısı, kapısı ve pencereleri sağlam olmalıdır.

2. Satış yerlerinde, yemlerle temas etseler dahi, hayvan sağIığına zararlı olamayacak diğer maddelerin satışına izin verilir. Kokulu olan yemlerin kokularının birbirine sirayet etmemesi için gerekli tertibat alınmış olmalıdır.

3. Yemle temas edecek olan donanım yüzeylerinin; su geçirmez, sıhhi ve minimal ölçüde reaktif olması gereklidir.

4. Soğukta muhafaza edilecek yemlerin korunmasına olanak sağlayacak, kontrollü depolama şartları olmalıdır.
  Alıntı Yaparak Cevapla


Cevap Yaz

Konu Araçları

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çal >Ferik ve Bulut< Hayvan Hakları Genel Konular 0 12-12-08 23:17
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik >Ferik ve Bulut< Hayvan Hakları Genel Konular 0 12-12-08 23:00
Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişki >Ferik ve Bulut< Güncel 7 26-11-08 21:50
Hayvanları Koruma Kanunu >Ferik ve Bulut< Hayvan Hakları Genel Konular 3 29-10-08 21:31Saat 08:28.

Reklam
© Copyright 2008 Mihav.com
Creative Commons Lisansı
x


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203