Markamama.com
Geri Git   Mihav.com > Serbest Kürsü > Güncel


Cevap Yaz
Eski 26-11-08, 21:18   #1
 
>Ferik ve Bulut< üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Eki 2008
Yaş: 37
Mesajlar: 1.532
>Ferik ve Bulut< Çevrimdışı
Arrow Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişki

Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme

27.09.1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan bu sözleşme, 27.04.1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 20.06.1996 tarih ve 22672 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

Sözleşmeci Devletler,

Yabani hayvan ve bitkilerin çok çeşitli ve güzel biçimleriyle yeryüzünün doğal sistem-lerinin yeri doldurulamaz bir parçası olduğunu ve gerek mevcut gerekse gelecek kuşaklar için korunmasının zorunlu olduğunu kabul ederek;

Yabani hayvan ve bitkilerin estetik, bilim, kültür, eğlence-dinlenme ve ekonomi açısından gittikçe artan değerinin bilincinde olarak;

Toplumların ve Devletlerin kendi yabani hayvan ve bitki varlıklarının en iyi koruyucula*rının yine kendilerinin olduğunu ve olması gerektiğini kabul ederek;

Ayrıca, bazı yabani hayvan ve bitki türlerinin, uluslararası ticaretin yol açtığı aşırı kullanıma karşı korunması için uluslararası işbirliğinin gerekli olduğunu kabul ederek;

Uygun önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğine inanarak;

Aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır;

Tanımlar

Madde 1.- İşbu Sözleşmede, içeriği aksini gerektirmedikçe, aşağıdaki terimler karşılarında yazılı anlamlarda kullanılacaktır:

(a) "Tür", herhangi bir tür veya alt-tür, veya bunun coğrafi olarak ayrı bir popülasyonu anlamına gelir;

(b) "Örnek":

(i) Canlı veya ölü herhangi bir hayvan veya bitki;

(ii) Hayvanlarla ilgili olarak: Ek I ve II kapsamındaki türler için, bunların kolayca tanı*nabilir herhangi bir parçası veya türevi; Ek III kapsamındaki türler için, söz konusu türlerin Ek III te belirtilen, kolaylıkla tanınabilir herhangi bir parçası veya bunların türevi; ve

(ii) Bitkilerle ilgili olarak: Ek I kapsamındaki türler için, bunların kolaylıkla tanınabilir herhangi bir parçası veya türevi; ve Ek II ve III kapsamındaki türler için, bunların kolaylıkla tanınabilir ve türlere ilişkin olarak Ek II ve III te belirtilen herhangi bir parçası veya türevi anlamına gelir.

(c) "Ticaret", ihracat, reeksport ithalat ve denizden giriş anlamına gelir;

(d) "Reeksport", ithal edilmiş herhangi bir örneğin ihracı anlamına gelir;

(e) "Denizden giriş", herhangi bir Devletin yetki alanında olmayan bir deniz çevresinden alınan herhangi bir türün örneklerinin bir Devlete sevk edilmesi anlamına gelir;

(f) "Bilimsel Merci", Madde 9 uyarınca belirlenen ulusal bilim mercii anlamına gelir;

(g) "Yönetim Mercii", Madde 9 a uygun olarak belirlenen ulusal yönetim mercii anlamına gelir;

(h) "Taraf", işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmiş olduğu bir Devlet anlamına gelir.

Temel İlkeler

Madde 2.-

1. Ek I, ticaretten etkilenen veya etkilenebilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan bütün türleri kapsayacaktır. Nesillerinin devamını daha fazla tehlikeye maruz bırakmamak için bu türlerin örneklerinin ticaretinin özellikle sıkı mevzuatlara tabi tutulması ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi zorunludur.

2. Ek II:

(a) Halen nesilleri mutlak olarak tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımları önlemek amacıyla örneklerinin ticareti sıkı mevzuatlara tabi tutulmadığı takdirde soyu tükenebilecek olan türleri; ve

(b) bu fıkranın (a) bendinde bahis edilen belirli türlerin örneklerinin Ticaretinin etkili şekilde denetim altına alınabilmesi için mevzuata tabi tutulması gereken diğer türleri kapsar.

3. Ek III, Taraflardan herhangi birinin, kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla kendi yetki alanı içinde düzenlemeye tabi tutulduğunu ve ticaretinin denetime alınmasında diğer Taraflarla işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar.

4. Taraflar, Ek I, II ve III kapsamındaki türlerin örneklerinin ticaretine; işbu Sözleşmenin hükümlerine uygun olmadıkça izin vermeyeceklerdir.

Ek I Kapsamındaki Türlerin Örneklerinin Ticaret Mevzuatı

Madde 3.-

1. Ek I kapsamındaki türlerin örneklerinin her türlü ticareti işbu maddenin hükümlerine uygun şekilde yapılacaktır.

2. Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ihraç edilebilmesi için önceden ihracat izni alınacak ve alınan izin belgesi ibraz edilecektir. İhracat izni, ancak aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.

(a) İhracat işlemini yapan Devletin Bilimsel Merciinin, söz konusu ihracatın, ilgili türün soyunun devamına zarar vermeyeceğini bildirmiş olması;

(b) İhracat işlemini yapan Devletin Yönetim Merciinin, bu örneğin söz konusu Devletin hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin kanunları ihlal edilmeksizin elde edilmiş olduğuna kanaat getirmesi;

(c) İhracat işlemini yapan Devletin Yönetim Merciinin, herhangi bir canlı örneğin, yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağı ve sevk edileceğine kanaat getirmesi; ve

(d) İhracat işlemini yapan Devletin Yönetim Merciinin, söz konusu örnek için ithalat izninin alınmış olduğuna kanaat getirmesi.

3. Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ithali için ithalat izninin yanı sıra ihracat izni ya da reeksport belgesinin önceden alınması ve bunların ibraz edilmesi şarttır. İthalat izni ancak, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir:

(a) İthalat işlemini yapan Devletin Bilimsel Merciinin, ithalatın, ilgili türün soyunun devamına zarar vermeyeceği bir amaç için yapılacağını bildirmiş olması;

(b) İthalat işlemini yapan Devletin Bilimsel Merciinin, canlı örneğin önerilen alıcısının, bu örneğin bakımı ve barındırılması için uygun donanıma sahip olduğuna kanaat getirmesi; ve

(c) İthalat işlemini yapan Devletin Yönetim Merciinin, örneğin esas olarak ticari amaçlarla kullanılmayacağına kanaat getirmesi.

4. Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin reeksport edilebilmesi için önceden reeksport belgesi alınması ve bu belgenin ibraz edilmesi şarttır. Reeksport belgesi ancak aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir:

(a) Reeksport işlemini yapan Devletin Yönetim Merciinin, örneklerin işbu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak söz konusu Devlete ithal edilmiş olduğuna kanaat getirmesi;

(b) Reeksport işlemini yapan Devletin Yönetim Merciinin, canlı örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağı ve sevk edileceğine kanaat getirmesi; ve

(c) Reeksport işlemini yapan Devletin Yönetim Merciinin canlı örnek için ithalat izni verilmiş olduğuna kanaat getirmesi.

5. Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin denizden girişi için, söz konusu örnek hangi Devletin topraklarına getirildiyse o Devletin Yönetim Merciinden önceden belge alınmış olması şarttır. Bu belge, ancak aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.

(a) Giriş yapılan Devletin Bilimsel Merciinin, bu girişin ilgili türün soyunun devamına zarar vermeyeceğini bildirmesi;

(b) Giriş yapılan Devletin Yönetim Merciinin, canlı örneğin önerilen alıcısının bu örneğin barındırılması ve bakımı için uygun donanıma sahip olduğuna kanaat getirmesi; ve

(c) Giriş yapılan Devletin Yönetim Merciinin örneklerin esas olarak ticari amaçlarla kullanılmayacağına kanaat getirmesi.

Ek II Kapsamındaki Türlerin Örneklerinin Ticaret Mevzuatı

Madde 4.-

1. Ek II kapsamındaki türlerin örneklerini konu alan her türlü ticaret, işbu maddenin şartlarına uygun olarak yapılacaktır.

2. Ek II kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ihraç edilebilmesi için önceden ihracat izni alınması ve bu iznin ibraz edilmesi şarttır. İhracat izni ancak, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.

(a) İhracat işlemini yapan Devletin Bilimsel Merciine bu ihracatın, söz konusu türün soyunun devamına zarar vermeyeceğini bildirmesi;

(b) İhracat işlemini yapan Devletin Yönetim Merciinin, söz konusu örneğin, ilgili Devletin hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin yasaları ihlal edilmeksizin elde edilmiş olduğuna kanaat getirmesi;*

(c) Canlı bir örnek söz konusuysa, İhracat işlemini yapan Devletin Yönetim Merciinin söz konusu örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağına ve sevk edileceğine kanaat getirmesi.

3. Tarafların her birindeki Bilimsel Mercii, hem Ek II kapsamındaki türün örnekleri için o Devlet tarafından verilen ihracat belgelerini ve hem de bu örneklerin fiili ihracatlarını izleyecektir. Bilimsel Mercii, söz konusu türün varlığını bütün çeşitleriyle birlikte, içinde bulunduğu ekosistemdeki rolüne tamamen uygun olarak ve Ek I kapsamına alınmasını gerektirebilecek düzeyin önemli ölçüde ötesinde bir düzeyde sürdürebilmesi için, bu durumdaki türün örneklerinin ihracatının kısıtlanması gerektiğini tespit ettiği takdirde, söz konusu türe ait örneklerle ilgili ihracat izinlerinin sınırlandırılmasına yönelik uygun tedbirleri ilgili Yönetim Merciine bildirecektir.

4. Ek II kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ithali için önceden ihracat izni veya reeksport belgesinin alınmış olması ve bu belgenin ibrazı şarttır.

5. Ek II kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin reeksport edilebilmesi için önceden reeksport belgesi alınması ve bu belgenin ibraz edilmesi şarttır. Reeksport belgesi ancak aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.

(a) Reeksport işleminin yapılacağı Devletin Yönetim Merciinin, örneğin işbu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak söz konusu Devlete ithal edilmiş olduğuna kanaat getirmesi; ve

(b) Reeksport işleminin yapılacağı Devletin Yönetim Merciinin, canlı örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağı ve sevk edileceğine kanaat getirmesi.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-11-08, 21:21   #2
 
>Ferik ve Bulut< üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Eki 2008
Yaş: 37
Mesajlar: 1.532
>Ferik ve Bulut< Çevrimdışı
Arrow Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İ

6. Ek II kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin denizden girişi için, söz konusu örnek hangi Devletin topraklarına getirildiyse o Devletin Yönetim Merciinden önceden belge alınmış olması şarttır. Bu belge, ancak aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.

(a) Giriş yapılan Devletin Bilimsel Merciinin, bu girişin ilgili türün soyunun devamı zarar vermeyeceğini bildirmesi; ve

(b) Giriş yapılan Devletin Yönetim Merciinin, herhangi bir canlı örnek söz konusuysa bu örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde muamele göreceğine kanaat getirmesi.

7. İşbu maddenin 6ncı paragrafında sözü geçen belgeler, diğer ulusal bilim mercileri veya gereğinde uluslararası bilim mercileri ile istişarede bulunulmak suretiyle, Bilimsel Merciinin tavsiyesi üzerine bir yılı aşmayan süreler için ve söz konusu süre içinde girişi yapılacak toplam örnek sayısına ilişkin olarak verilebilir.

Ek III Kapsamındaki Türlerin Örneklerinin Ticaret Mevzuatı

Madde 5.-

1. Ek III kapsamındaki türlerin örneklerini konu alan her türlü ticaret, işbu maddenin şartlarına uygun olarak yapılacaktır.

2. Herhangi bir türü Ek III kapsamında dahil etmiş olan bir Devletten söz konusu türü herhangi bir örneğinin ihraç edilebilmesi için önceden ihracat izni alınması ve bu iznin ibraz edilmesi şarttır. Bu ihracat izni ancak, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.

(a) İhracat işlemini yapan Devletin Yönetim Merciinin, söz konusu örneğin ilgili Devletin hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin yasaları ihlal edilmeksizin elde edilmiş olduğuna kanaat getirmesi;

(b) Canlı bir örnek söz konusuysa, ihracat işlemini yapan Devletin Yönetim Merciini söz konusu örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağına ve sevk edileceğine kanaat getirmesi.

3. Ek III kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ithal edilebilmesi için, işbu maddenin 4üncü paragrafının uygulandığı durumlar hariç, menşe şahadetnamesi ile söz konusu örnek ilgili türü Ek III kapsamına dahil etmiş olan bir Devletten ithal edilecekse ihracat izninin öncede ibraz edilmesi şarttır.

4. Reeksport durumunda, o örneğin reeksportu yapan Devlette işlem gördüğüne veya Devletten reeksport edildiğine ilişkin olarak reeksport yapan Devletin Yönetim Mercii tarafından verilen bir belge, ithalatı yapan Devlet tarafından söz konusu örnek bakımından işbu Sözleşmenin hükümlerine uyulmuş olduğunun kanıtı olarak kabul edilecektir.

İzinler ve Belgeler

Madde 6.-

1. Madde III, IV ve V in hükümleri çerçevesinde verilen izin ve belgelerin işbu maddenin hükümlerine uygun olması gerekir.

2. İhracat izni, Ek IV teki modelde belirtilmiş bilgiyi kapsayacak ve verildiği tarihten itibaren yalnız 6 aylık bir süre içinde kullanılabilecektir.

3. Her izin veya belgede işbu Sözleşmenin adının, tanzim eden Yönetim Merciinin adı ile mührünün ve Yönetim Mercii tarafından tespit edilmiş bir kontrol numarasının bulunması şarttır.

4. Yönetim Mercii tarafından verilen izin veya belgenin suretleri üzerinde sadece suret olduğunun açıkça belirtilmesi şart olup onaylanmamış hiçbir suret aslının yerine kullanılamaz.

5. Her örneğin sevki için ayrı bir izin veya belge gereklidir.

6. Herhangi bir örneğin ithal edildiği Devletin Yönetim Mercii ihracat izni veya reeksport belgesini ve o örneğin ithaliyle ilgili olarak ibraz edilen ithalat iznini iptal ve muhafaza edecektir.

7. Mümkün ve uygun olan durumlarda Yönetim Mercii, örneğin tespitine yardımcı olmak için örneği işaretleyebilir. Bu maksatla "işaret" kelimesi yetkili olmayan şahıslar tarafından taklit edilmesi mümkün olduğu kadar güç olacak şekilde tasarlanmış sabit bir damga, kurşun mühür veya örneğin tespitine yarayan diğer uygun araçlar anlamına gelir.

Ticaretle İlgili Muafiyetler ve Diğer Özel Hükümler

Madde 7.-

1. Örneklerin Taraflardan birinin sınırları içinden transit geçişi veya aktarılması sırasında örnekler gümrük kontrolündeyken III, IV ve V. maddelerin hükümleri uygulanmaz.

2. İhracatın veya reeksportun yapıldığı Devletin Yönetim Merciinin, bir örneğin işbu Sözleşmenin o örnekle ilgili hükümlerinin uygulanmaya başlamasından önce alındığına kanaat getirmesi ve bu hususta bir belge vermesi durumunda III, IV ve V. maddelerin hükümleri söz konusu örneğe uygulanmaz.

3. III, IV ve V. maddelerin hükümleri zati eşya veya ev eşyası sayılan örneklere uygulanmaz. Bu muafiyet aşağıdaki durumlarda uygulanmaz.

a) Ek I kapsamındaki bir türün örnekleri söz konusu olduğunda, örneklerin sahibi bu örnekleri olağan olarak ikamet ettiği ülkenin dışında almış olup, olağan olarak ikamet ettiği Devlete ithal ediyorsa; veya

b) Ek II kapsamında bir türün örnekleri söz konusu olduğunda ;

i) Örneklerin sahibi bu örnekleri olağan olarak ikamet ettiği ülkenin dışındaki bir Devlette yabani ortamdan ayırmışsa;

ii) Örnekler, örnek sahibinin olağan olarak ikamet ettiği ülkeye ithal ediliyorsa; ve

iii) Örnekler hangi Devletin sınırları içinde yabani ortamdan alınmışsa o Devletten bu örneklerin ihracından önce ihracat izni alınması gerekir.

Ancak ki, Yönetim Mercii örneklerinin işbu sözleşmenin hükümlerinin, bu örneklere uygulanmasından önce alındığına kanaat getirirse.

4. Ek I kapsamındaki bir hayvan türünün ticari amaçla tutsak olarak yetiştirilmiş örnekleri ile Ek I kapsamındaki bir bitki türünün ticari amaçla suni yolla üretilmiş örnekleri, Ek II kapsamındaki türlerin örnekleri sayılacaktır.

5. İhracatçı Devletin Yönetim Mercii bir hayvan türünün herhangi bir örneğinin tutsak olarak yetiştirildiği veya bir bitki türünün herhangi bir örneğinin suni yolla üretildiği, veya örneğin bu şekilde yetiştirilmiş bir hayvan veya bitkinin bir parçası olduğuna veya bu şekilde yetiştirilmiş veya çoğaltılmış bir bitki veya hayvandan türetilmiş olduğuna kanaat getirmişse, Yönetim Merciinin bir hususta vereceği bir belge II, IV ve V. maddelerinin hükümleri uyarınca istenen bir izin veya belge yerine geçecektir.

6. III, IV ve V. maddelerin hükümleri, kurutulmuş bitki koleksiyonu (herbaryum) örneklerinin, muhafaza edilmiş kurutulmuş veya mahfaza içine konulmuş diğer müze örneklerinin ve Yönetim Mercii tarafından verilmiş veya onaylanmış bir etiket taşıyan canlı bitki materyalinin, ülkelerinin Yönetim Mercii tarafından tescil edilmiş enstitüler ve bilim adamları arasında ticari olmayan amaçlarla ödünç verilmesine ve hibe veya mübadele edilmesine uygulanmaz.

7. Herhangi bir Devletin Yönetim Mercii, aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde III, IV ve V. maddelerin hükümlerini uygulamayarak gezici hayvanat bahçesi, sirk, yabani hayvan koleksiyonu, bitki sergisi veya diğer gezici sergilerin bir bölümünü oluşturan örneklerin belgesiz ve izinsiz hareketine müsaade edebilir:

a) İhracatçı veya ithalatçı örneklere ait tüm bilgileri söz konusu Yönetim Merciine tescil ettirirse;

b) Örnekler işbu maddenin 2. veya 5. paragraflarında belirtilen kategorilerden birine girerse; ve

c) Yönetim Mercii herhangi bir canlı örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde taşınacağı ve bakılacağına kanaat getirirse.

Taraflarca Alınacak Tedbirler

Madde 8.-

1. Taraflar işbu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasını ve türlerin işbu Sözleşmeye aykırı şekilde ticarete konu olmasını yasaklamak üzere uygun tedbirleri alacaklardır. Bu tedbirler:

a) Bu örneklerin ticaretini veya bulundurulmasını veya hem ticaretini hem de bulun-durulmasını cezalandırmaya ve

b) Bu örneklerin ihraç eden Devlete müsaderesini veya geri gönderilmesini sağlamaya yönelik olacaktır.

2. İşbu maddenin 1. fıkrası uyarınca alınan tedbirlere ek olarak Taraflardan biri, gerek gördüğünde, işbu Sözleşmenin uygulanmasında alınan tedbirlerin ihlali suretiyle ticareti yapılan bir örneğin müsaderesi nedeniyle yapılan masraflarla ilgili olarak herhangi bir iç tazmin usulü öngörebilir.

3. Taraflar, örneklerin ticareti halinde gerekli işlemlerden mümkün olduğunca en az gecikmeyle geçmelerini temin edeceklerdir. Bu geçişi kolaylaştırmak için Taraflar örneklerin gümrük işlemlerinin yapılacağı giriş ve çıkış limanlarını belirleyebilirler. Ayrıca Taraflar, yaralanma ve sağlık bakımından zarar görme rizikolarını en aza indirmek için tüm canlı örneklerin transit, bekletilme ve sevkıyat esnasında uygun muamele görmelerini temin edeceklerdir.

4. Canlı bir örneğin bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen tedbirlerin bir sonucu olarak müsadere edilmesi halinde:

a) Örnek, müsaderenin yapıldığı Devletin Yönetim Merciine emanet edilecektir;

b) Yönetim Mercii, ihracat işlemini yapan Devletle görüşmeler yaptıktan sonra masrafları ihracat işlemini yapan Devlete ait olmak üzere örneği ihracat işlemini yapan Devlete iade edecek veya bir koruma merkezine ya da Yönetim Merciinin uygun gördüğü ve işbu Sözleşmenin amaçlarına uygun olan diğer bir yere gönderecektir; ve

c) Yönetim Mercii, koruma merkezi veya başka bir yerin seçimi dahil bu fıkranın (b) bendinde sözü edilen kararı kolaylaştırmak için Bilimsel Merciiden tavsiye alabilecek veya uygun gördüğünde Sekreteryaya başvurabilecektir.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-11-08, 21:25   #3
 
>Ferik ve Bulut< üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Eki 2008
Yaş: 37
Mesajlar: 1.532
>Ferik ve Bulut< Çevrimdışı
Arrow Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İ

5. Bu maddenin 4. fıkrasında sözü geçen koruma merkezi, canlı örneklerin özellikle, müsadere edilmiş olanların sağlığı ile ilgilenmek üzere Yönetim Mercii tarafından tayin edilen bir kurum anlamına gelir.

6. Taraflardan her biri, Ek I, II ve III kapsamındaki türlerin örneklerinin ticareti ile ilgili kayıtları tanıtacaktır. Bu kayıtlar:

a) İhracatçı ve ithalatçının adı ve adresi,

b) Verilen izin ve belgelerin tipi ve sayısı; Ticaretin yapıldığı Devlet; örneklerin sayıları veya miktarları ve tipleri, Ek I, II ve III de belirtilen türlerin isimleri; uygun olduğunda söz konusu örneklerin büyüklüğü ve cinsiyetini

kapsayacaktır.

7. Taraflardan her biri işbu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili dönemsel raporlar düzenleyecek ve Sekreteryaya:

a) Bu maddenin 6. Paragrafının (b) alt paragrafında belirtilen bilgilerin özetini içeren bir yıllık rapor; ve

b) İşbu Sözleşme hükümlerinin uygulanması için alınan kanuni, denetleyici tedbirleri konusunda iki yılda bir rapor verecektir.

8. Bu maddenin 7. fıkrasında sözü geçen bilgiler ilgili Tarafın kanunlarına ters düşmediği durumlarda halkın kullanımına açık olacaktır.

Bilimsel ve Yönetim Mercileri

Madde 9.-

1. Tarafların her biri, işbu Sözleşmenin amaçları için:

a) İlgili Taraf adına izin veya belgeleri vermeye yetkili bir veya birkaç Yönetim Mercii; ve

b) Bir veya birkaç Bilimsel Merci

tayin edecektir.

2. Tasdik, kabul, onay veya katılım belgeleri tevdi eden bir Devlet diğer Taraflar veya Sekreterya ile haberleşmeye yetkili Yönetim Merciinin adını ve adresini Depoziter Hükümete bildirecektir.

3. Bu madde çerçevesindeki atama ve yetkilerdeki herhangi bir değişiklik tüm diğer Taraflara iletilmek üzere ilgili tarafça Sekreteryaya bildirilecektir.

4. Bu maddenin 2. fıkrasında sözü geçen herhangi bir merci, şayet Sekreterya veya diğer bir Tarafın Yönetim Mercii talep ederse ona, izin ve belgelerin doğruluğunu ispat etmek için kullanılan damga, mühür veya diğer işaretlerin örneğini gönderecektir.

Sözleşmeye Taraf Olmayan Devletlerle Ticaret

Madde 10.- İhracat veya reeksportun işbu Sözleşmeye Taraf olmayan bir Devlete yapıldığı veya ithalatın böyle bir Devletten yapıldığı durumlarca, işbu Sözleşmenin hükümlerine esas itibariyle uygun olan ve o Devletteki yetkili merciler tarafından verilmiş benzer dokümantasyon Taraflardan herhangi birince izin veya belge yerine kabul edilebilir.

Taraflar Konferansı

Madde 11.-

1. İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç iki yıl içinde Sekreterya, Tarafları Konferansa çağıracaktır.

2. Daha sonra Sekreterya, konferans aksine karar almadıkça, en az iki yılda bir olağan toplantı ve Tarafların en az üçte birinin yazılı talebi üzerine herhangi bir zamanda olağanüstü toplantı çağrısında bulunacaktır.

3. Olağan veya olağanüstü her iki çeşit toplantıda Taraflar işbu Sözleşmenin uygulamasını gözden geçirecekler ve ayrıca:

(a) Sekreteryanın görevlerini yürütebilmesi için gerekli işlemleri yapabilecek ve mali hususlara ilişkin hükümleri kabul edebilecekler;

(b) 15. madde uyarınca Ek I ve II deki değişiklikleri inceleyip kabul edebilecekler;

(c) Ek I, II ve III deki türlerin ihyası ve muhafazasına yönelik gelişmeleri, gözden geçirebilecekler;

(d) Sekreterya veya Taraflardan herhangi birince sunulan raporları ele alıp inceleyebilecek; ve

(e) Uygun olduğunda, işbu Sözleşmenin etkinliğini artırmak için tavsiyelerde buluna-bilecektir.

4. Her olağan toplantıda Taraflar bu maddenin 2. fıkrasındaki hükümlere uygun olarak bir sonraki olağan toplantının zamanını ve yerini tespit edebilirler.

5. Herhangi bir toplantıda Taraflar, toplantı usulünü tespit ve kabul edebilirler.

6. İşbu Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir Devletin yanı sıra Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletlerin Uzmanlık Kuruluşları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Konferans toplantılarında gözlemcileri vasıtasıyla temsil edilebilecek fakat bu gözlemcilerin oy hakkı bulunmayacaktır.

7. Yabani hayvan ve bitkilerin korunması, muhafazası ve yönetiminde teknik yönden yetkili olan ve Sekreteryaya Konferans toplantılarında gözlemciler tarafından temsil edilmeyi arzu ettiklerini bildiren aşağıdaki kategorilerdeki kurum veya kuruluşlar, toplantıda hazır bulunan Taraflardan en az üçte biri itiraz etmedikçe toplantıya kabul edilecektirler:

(a) Resmi veya gayri resmi uluslararası kurum veya kuruluşlar ve resmi ulusal kurum ve*ya kuruluşlar; ve

(b) Bulundukları Devlet tarafından bu amaç için onaylanmış olan gayri resmi ulusal kurum ve kuruluşlar.

Kabul edilen bu gözlemcilerin toplantıya katılma hakkı olacak fakat oy hakları bulunmayacaktır.

Sekreterya

Madde 12.-

1. İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörü tarafından bir Sekreterya sağlanacaktır. Uygun hükümetler arası veya gayri resmi, uluslararası veya ulusal kuruluşlar ve yabani hayvan ve bitki varlığının korunması, muhafazası ve yönetiminde teknik bakımdan ehil olan kuruluşlar İcra Direktörüne, İcra Direktörünün uygun gördüğü ölçüde ve şekilde yardımcı olabilirler.

2. Sekreteryanın görevleri şunlar olacaktır:

(a) Tarafların toplantılarını düzenlemek ve toplantılara hizmet vermek;

(b) İşbu Sözleşmenin XV ve XVI. maddelerindeki hükümler çerçevesinde kendisine verilen görevleri yerine getirmek;

(c) Canlı örneklerin uygun olarak hazırlanması ve nakliyesine ilişkin standartlar ve örneklerin tespit şekilleri ile ilgili çalışmalar dahil olmak üzere işbu Sözleşmenin uygulanmasına katkıda bulunacak bilimsel ve teknik çalışmaları Taraflar Konferansınca onaylanan programlara uygun olarak yürütmek;

(d) Taraflarca hazırlanan raporları incelemek ve işbu Sözleşmenin uygulanmasını temin için gerekli görülen ilave bilgileri Taraflardan istemek;

(e) İşbu Sözleşmenin amaçları ile ilgili hususlara Tarafların dikkatini çekmek;

(f) Ek I, II ve III ün güncel baskılarını bu eklerin kapsamındaki türlere ait örneklerin belirlenmesini kolaylaştıracak bilgilerle birlikte dönemsel olarak yayımlayarak Taraflara dağıtmak;

(g) Gerek işbu Sözleşmenin uygulanması gerekse kendi çalışmaları ile ilgili yıllık raporlar ile Tarafların aralarında yapacakları toplantılarda istenebilecek diğer raporları hazırlayarak Taraflara sunmak;

(h) Bilimsel ve Teknik konularda bilgi alışverişi de dahil olmak üzere işbu Sözleşmenin amaç ve hükümlerinin uygulanması için tavsiyelerde bulunmak;

(i) Taraflarca kendisine verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Uluslararası Tedbirler

Madde 13.-

1. Sekreterya, aldığı bilgilerin ışığında, Ek I veya II kapsamındaki herhangi bir türün, bu türün örneklerinin ticaretinden olumsuz biçimde etkilendiği veya işbu Sözleşmenin hükümlerinin etkili biçimde uygulanmadığına kanaat getirdiğinde, bu bilgileri ilgili Tarafın veya Tarafların yetkili Yönetim Merciine iletecektir.

2. Bu maddenin 1. fıkrasında sözü edilen nitelikte bilgiler Taraflardan birine iletildiğinde söz konusu Taraf ilgili hususları mümkün olan en kısa zamanda ve kanunlarının izin verdiği ölçüde Sekreteryaya bildirecek ve uygun olan durumlarda telafi edici işlemler tavsiye edecektir. Söz konusu taraf bir soruşturmanın yapılmasının uygun olduğu kanısındaysa bu soruşturma söz konusu Tarafın açıkça yetkili kıldığı kişi veya kişiler tarafından yürütülecektir.

3. Gerek ilgili Tarafça sağlanan gerekse bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen herhangi bir soruşturma sonucu elde edilen bilgiler müteakip Taraflar Konferansında ele alınacak ve Konferans uygun gördüğü tavsiyelerde bulunabilecektir.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-11-08, 21:28   #4
 
>Ferik ve Bulut< üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Eki 2008
Yaş: 37
Mesajlar: 1.532
>Ferik ve Bulut< Çevrimdışı
Arrow Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İ

Ülke Mevzuatı ve Uluslararası Sözleşmeler Üzerindeki Etki

Madde 14.-

1. İşbu Sözleşmenin hükümleri, Tarafların:

(a) Ek 1, II ve III kapsamındaki türlerin örneklerinin ticareti, zilyetliği ve nakliyesi ile ilgili şartlar konusunda daha sıkı ulusal tedbirler alma veya bunları tamamen yasaklama; ve

(b) Ek I, II ve III kapsamında olmayan türlerin ticaretini, zilyetliğini veya nakliyesini sınırlandıran veya yasaklayan ulusal tedbirler alma

konusundaki haklarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

2. İşbu Sözleşmenin hükümleri gümrük, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve bitki karantinası konusundaki tedbirler de dahil olmak üzere örneklerin ticareti, alınması, zilyetliği veya nakliyesi*nin diğer yönleriyle ilgili olarak gerek halen yürürlükte olan gerekse ileride yürürlüğe girebilecek ulusal tedbirlerin hükümleri ile Tarafların herhangi bir antlaşma, sözleşme veya uluslararası anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

3. Ortak bir dış gümrük kontrolü oluşturmak ve sürdürmek ve kendi aralarındaki gümrük kontrollerini kaldırmak suretiyle bir birlik kuran veya bölgesel bir ticaret anlaşmasına girmiş veya yakın tarihte böyle bir anlaşmaya girme işlemleri tamamlanacak alan Devletlerin bu hususta aralarında yaptıkları bir antlaşma, sözleşme veya uluslararası anlaşmanın hükümleri ve bunlardan doğan yükümlülükler, söz konusu Devletlerin kendi aralarında yaptıkları ticaretle sınırlı olmak kaydıyla işbu Sözleşmenin hükümlerinden hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

4. İşbu Sözleşmeye Taraf olan bu Devlet, işbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği sırada yürürlükte olan ve Ek II kapsamındaki deniz türlerinin korunmasıyla ilgili hükümler içeren başka bir antlaşma, sözleşme veya uluslararası anlaşmaya da taraf olduğu takdirde, söz konusu Devlet, kendi nezdinde kayıtlı gemiler tarafından alınmış olan Ek II kapsamındaki türlerin örneklerinin ticareti bakımından işbu Sözleşme çerçevesinde üstlendiği yükümlülüklere tabi olmayacaktır.

5. Madde III, IV ve V in hükümlerine bakılmaksızın, işbu maddenin 4. fıkrasına uygun olarak alınmış bir örneğin ihraç edilebilmesi için, giriş yapılan Devletin Yönetim Merciinin, söz konusu örneğin konuyla ilgili başka bir antlaşma, sözleşme veya uluslararası bir anlaşmanın hükümlerine uygun olarak alınmış olduğuna ilişkin olarak düzenlediği bir belge yeterli olacaktır.

6. İşbu Sözleşmedeki hiçbir husus, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2750 C (XXV) sayılı kararı uyarınca toplanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı tarafından Deniz Hukukunun kodifikasyonu ve geliştirilmesi çalışmalarına ve herhangi bir Devletin, Deniz Hukukuna ve kıyı Devleti ile bandıra Devletinin yetki alanının mahiyeti ve kapsamına ilişkin mevcut veya müstakbel hak taleplerine ve hukuki kanaatine halel getirmeyecektir.

Ek I ve II de Yapılan Değişiklikler

Madde 15.-

1. Tarafların Konferans toplantılarında Ek I ve II nin tadiline ilişkin olarak, aşağıda*ki hükümler uygulanacaktır.

(a) Taraflardan herhangi biri, müteakip toplantıda görüşülmek üzere Ek I ve Ek II de değişiklik yapılmasını önerebilir. Değişiklik önerisinin metni toplantıdan en az 150 gün önce Sekreteryaya iletilecektir. Sekreterya, bu maddenin 2. fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin hükümlerine uygun olarak değişiklik konusunda diğer Taraflarca ve ilgili kuruluşlara danışarak elde edilen sonuçları toplantıdan en az 30 gün önce bütün Taraflara iletecektir.

(b) Değişikliklerin kabul edilebilmesi için toplantıda hazır bulunan ve oy veren Tarafların üçte iki çoğunluğunun lehte oy vermesi gerekir. "Toplantıda hazır bulunan ve oy veren Taraflar" terimi toplantıya katılan ve lehte veya aleyhte oy veren Taraflar anlamına gelir. Oylamada çekimser kalan Taraflar değişikliğin kabulü için gerekli üçte iki çoğunluğun hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

(c) Bir toplantıda kabul edilen değişiklikler, bu maddenin 3. fıkrasına göre çekimser olan Taraflar hariç bütün Taraflar bakımından toplantıdan 90 gün sonra yürürlüğe girecektir

2. Ek I ve II nin Tarafların Konferans toplantıları arasında değiştirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

(a) Taraflardan herhangi biri, bu fıkrada bahsedilen posta usullerine uygun olarak, Toplantılar arasında tetkik edilmek üzere, Ek I veya II de bir değişiklik yapılmasını önerebilir.

(b) Deniz türleriyle ilgili olarak, Sekreterya, önerilen değişiklik metni kendi eline geçer geçmez bunu derhal taraflara iletecektir. Ayrıca, bu türlerle ilgili olarak bu türlerle ilgili işlevleri olan hükümetler arası kuruluşlara, özellikle bu kuruluşların sağlayabileceği bilimsel verileri elde etmek ve bu kuruluşların uyguladığı koruma tedbirleri varsa bunların koordinasyonunu temin etmek amacıyla danışacaktır. Sekreterya, bu kuruluşlar tarafından sağlanan veri ve ifade edilen görüşleri ve kendi bulgularını ve tavsiyelerini Taraflara mümkün olan en kısa sürede iletecektir.

(c) Sekreterya, deniz türleri dışındaki türlerle ilgili değişiklik önerileri kendi eline geçer geçmez bunları Taraflara iletecek ve daha sonra mümkün olan en kısa sürede kendi tavsiyelerini iletecektir.

(d) Bu fıkranın (b) veya (c) bentleri uyarınca Sekreteryanın kendi tavsiyelerini iletmiş olduğu tarihten itibaren 60 gün içinde Taraflardan herhangi biri Sekreteryaya, ilgili herhangi bir bilimsel veri veya bilgiyle birlikte, önerilen değişiklik hususunda herhangi bir mütalaasını bildirebilir.

(e) Sekreterya, alınan cevaplarla birlikte kendi tavsiyelerini mümkün olan en kısa sürede Taraflara iletecektir.

(f) Bu fıkranın (e) bendinin hükümleri çerçevesinde, cevap ve tavsiyelerin iletilmiş olduğu tarihten itibaren 30 gün içinde değişiklik önerisine ilişkin olarak Sekreteryaya hiçbir itiraz ulaşmadığı takdirde değişiklik işbu maddenin 3üncü fıkrasına uygun olarak çekimser olan Taraflar hariç bütün Taraflar bakımından 90 gün sonra yürürlüğe girmiş olacaktır.

(g) Taraflardan herhangi biri Sekreteryaya itirazını ilettiği takdirde önerilen değişiklik, bu fıkranın (h) , (i) ve (j) bentlerinin hükümleri uyarınca postayla oylamaya sunulacaktır.

(h) Sekreterya kendisine itiraz bildirimi gönderilmiş olduğunu Taraflara bildirecektir.

(i) Sekreteryanın bu fıkranın (h) bendi uyarınca gönderdiği bildirimin tarihinden itibaren 60 gün içinde Tarafların en az yarısı Sekreteryaya lehte, aleyhte veya çekimser oy göndermediği takdirde öngörülen değişiklik, daha ayrıntılı olarak görüşülmek üzere Konferansın müteakip toplantısına havale edilecektir.

(j) Tarafların yarısının oylarını göndermiş olması kaydıyla değişiklik, oy veren Tarafların üçte iki çoğunluğu ile kabul edilecektir.

(k) Sekreterya oylamanın sonucunu bütün Taraflara bildirecektir.

(l) Önerilen değişikliğin kabulü halinde bu değişiklik işbu maddenin 3. fıkrasına uygun olarak çekince koyan Taraflar hariç bütün Taraflar bakımından değişikliğin kabulünün Sekreterya tarafından bildirildiği tarihten 90 gün sonra yürürlüğe girecektir.

3. İşbu maddenin 2. fıkrasının (i) bendi veya 1. fıkranın (c) bendinde öngörülen 90 günlük süre sırasında Taraflardan herhangi biri, Depoziter Hükümete yazılı bildirimde bulunmak suretiyle değişiklikle ilgili olarak çekimser olabilir. Söz konusu Taraf bu çekimserliği kaldırana kadar ilgili türlerin ticareti hususunda işbu Sözleşmeye Taraf olmayan bir Devlet sayılacaktır.

Ek III ve Buna Ait Değişiklikler

Madde 16.-

1. Taraflardan herhangi biri Madde 2 nin 3. fıkrasında belirtilen amaçlar için kendi yetki alanı içinde düzenlemeye tabi olacağını tespit ettiği türlerin bir listesini herhangi bir zamanda Sekreteryaya sunabilir. Ek III, ilgili türlerin söz konusu eke dahil edilmek üzere sunan Tarafın adını, bu türlerin bilimsel adlarını ve Madde 1 in (b) bendinin amaçları açısından bu türlerle ilişkili olduğu belirtilen bitki veya hayvan parçaları veya türevleri varsa bunları kapsayacaktır.

2. Sekreterya, işbu maddenin 1. bendinin hükümlerine göre sunulan her listenin kendi eline geçmesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda bu listeyi Taraflara iletecektir. Liste Taraflara iletildiği tarihten itibaren 90 gün sonra Ek III ün bir bölümü olarak yürürlüğe girecektir. Listenin iletilmesinden sonra herhangi bir zamanda Taraflardan herhangi biri Depoziter Hükümete yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir tür veya bunun parçaları veya türevleri ile ilgili olarak çekimser kalabilir ve bu çekimserlik kaldırılana kadar ilgili Devlet söz konusu tür veya bunun parçaları veya türevlerinin ticareti ile ilgili olarak işbu Sözleşmeye Taraf olmayan bir Devlet sayılacaktır.

3. Bir türü Ek III kapsamına dahil ettiren herhangi bir Taraf, Sekreteryaya herhangi bir zamanda yazılı bildirimde bulunarak bu türün Ek III kapsamından çıkarılmasını isteyebilir ve Sekreterya kapsamdan çıkarma yazısını bütün Taraflara iletecektir. Kapsamdan çıkarma bu yazının iletilmesinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

4. İşbu maddenin 1. bendi uyarınca bir liste sunan bir Taraf söz konusu türün korunmasına ilişkin ülke kanunları ve mevzuatlarının bir nüshasını kendisinin uygun gördüğü ve Sekreteryanın isteyebileceği yorumlarla birlikte Sekreteryaya sunacaktır. Söz konusu tür Ek III kapsamında kaldığı sürece ilgili Taraf konuyla ilgili olarak kabul edilmiş olabilecek yeni Kanun ve mevzuatları ve bunlarla ilgili yorumları Sekreteryaya bildirecektir.

Sözleşmenin Tadili

Madde 17.-

1. Tarafların en az üçte birinin yazılı talebi üzerine Taraflar Konferansı işbu Sözleşmede yapılacak değişiklikleri görüşmek ve kabul etmek üzere Sekreterya tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu gibi değişikliklerin kabul edilebilmesi için toplantıda hazır bulunan ve oy veren Tarafların üçte iki çoğunluğunun lehte oy vermesi gerekir. "Toplantıda hazır bulunan ve oy veren Taraflar" terimi toplantıya katılan ve lehte veya aleyhte oy veren taraflar anlamına gelir. Oylamada çekimser kalan Taraflar değişikliğin kabulü için gerekli üçte iki çoğunluğun hesaplanmasında dikkate alınmaz.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-11-08, 21:37   #5
 
Yurt Dışı
Üyelik Tarihi: Kas 2008
Mesajlar: 26
ozgurbulut34 Çevrimdışı
Varsayılan Cvp: Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İ

Gümrük mezvuatı gereği zaten canlı ticareti özel izinler ile yapılabiliyor ve duty girişinde karantinada bekletiliyorlar, eğer kaçak almıyorsanız bir sorun yok. Ancak 3-4 yıldır aşırı derece özellikle sürüngen (yılan,iguana,kertenkele vb.) ve köpek ticareti çok fazla. Bulgaristan 'dan geliyorlar genelde, bavul içinde kötü ve sağlıksız koşullar ile. Bu sebeple eğer bir hayvan sahiplenmeyi düşünüyorsa büyük pet shoplar ve rehabilitasyon merkezlerini tercih etmenizde yarar var.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-11-08, 21:44   #6
 
>Ferik ve Bulut< üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Eki 2008
Yaş: 37
Mesajlar: 1.532
>Ferik ve Bulut< Çevrimdışı
Arrow Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İ

2. Önerilen herhangi bir değişiklik metni Sekreterya tarafından bütün Taraflara toplantı tarihinden en az 90 gün önce iletilecektir.

3. Herhangi bir değişiklik, bu değişikliği kabul eden Taraflar bakımından söz konusu değişikliğe ilişkin kabul belgesinin Tarafların en az üçte ikisince Depoziter Hiikümete tevdi edilmesinden 60 gün sonra yürürlüğe girer. Daha sonra bu değişiklik başka Taraflarca da kabul edildiği takdirde değişiklik söz konusu Taraf bakımından söz konusu Tarafın değişiklikle ilgili kendi kabul belgesini tevdi etmesinden 60 gün sonra yürürlüğe girecektir.

İhtilafların Halli

Madde 18.-

l. İşbu Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili olarak iki veya daha fazla Taraf arasında çıkabilecek ihtilaflar aralarında ihtilaf olan Taraflar arasında müzakere yoluyla halledilecektir.

2. İhtilaf işbu maddenin 1. bendine göre halledilemediği takdirde Taraflar aralarında mutabakata vararak ihtilafı, özellikle Lahey Daimi Tahkim Mahkemesi olmak üzere, hakeme havale edebilirler ve Taraflar ihtilafı hakeme havale etmekle tahkim kararının bağlayıcılığını kabul etmiş sayılırlar.

İmza

Madde 19.-

İşbu Sözleşme 3 Nisan 1973 tarihine kadar Washington da, daha sonra ise 31 Aralık 1974 tarihine kadar Bern de imzaya açık olacaktır

Tasdik, Kabul, Onay

Madde 20.- İşbu Sözleşme tasdik, kabul veya onaya tabidir. Tasdik, kabul veya onay belgeleri Depoziter Hükümet sıfatıyla İsviçre Konfederasyonu Hükümetine tevdi edilecektir.

Katılım

Madde 21.- İşbu Sözleşme süresiz olarak katılıma açıktır. Katılım belgeleri Depoziter Hükümete tevdi edilecektir.

Yürürlük

Madde 22.-

1. İşbu Sözleşme, onuncu tasdik, kabul, onay veya katılım belgesinin Depoziter Hükümete tevdiinden 90 gün sonra yürürlüğe girer.

2. Onuncu tasdik, kabul, onay veya katılım belgesinin tevdiinden sonra işbu Sözleşmeyi tasdik veya kabul eden veya onaylayan veya işbu Sözleşmeye katılan her Devlet ba*kımından işbu Sözleşme, söz konusu Devletin kendi tasdik, kabul, onay veya katılım belgesini tevdiinden 90 gün sonra yürürlüğe girer.

Çekinceler

Madde 23.-

1. İşbu Sözleşmenin hükümlerine genel çekinceler konulamaz. İşbu madde ile XV. ve XVI. maddelerin hükümlerine uygun olarak özel çekinceler konabilir.

2. Herhangi bir Devlet, kendi tasdik, kabul, onay veya katılım belgesini tevdi eder*ken:

(a) Ek I, II veya III kapsamındaki bir veya birkaç türe; veya

(b) Ek III kapsamındaki bir türle ilgili olarak belirlenmiş herhangi bir türün parçaları veya türevlerine ilişkin olarak özel bir çekince koyabilir.

3. Herhangi bir taraf işbu maddenin hükümlerine uygun olarak koyduğu çekinceyi kaldırana kadar söz konusu çekincede belirtilen türler veya parçalar ya da türevlerin ticareti bakımından işbu Sözleşmeye taraf olmayan bir Devlet sayılır.

Sözleşmeden Çekilme

Madde 24.- Taraflardan herhangi biri Depoziter Hükümete herhangi bir zamanda yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşmeden çekilebilir. Sözleşmeden çekilme yazılı bildirimin Depoziter Hükümetin eline geçmesinden oniki ay sonra yürürlüğe girer.

Depoziter Hükümet

Madde 25.-

1. Her biri eşit ölçüde geçerli olmak üzere Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca olarak düzenlenmiş olan işbu Sözleşmenin aslı Depoziter Hükümete tevdi edilecek ve Depoziter Hükümet Sözleşmenin tasdikli suretlerini Sözleşmeyi imzalamış bulunan veya Sözleşmeye katılma belgelerini sunmuş olan bütün Devletlere iletecektir.

2. Depoziter Hükümet, imzalanma işlemlerini, tasdik, kabul, onay ve katılım belgelerinin kendisine tevdiini, işbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiğini, Sözleşmede yapılan değişiklikleri, konulan ve kaldırılan çekinceleri ve Sözleşmeden çekilme bildirimlerini Sözleşmeyi imzalamış olan veya Sözleşmeye sonradan katılmış olan bütün Devletler ile Sekreteryaya bildirecektir.

3. İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine derhal, Sözleşmenin tasdikli bir sureti Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 102. maddesine göre tescil ve ilan edilmek üzere Depoziter Hükümet tarafından Birleşmiş Milletler Sekreteryasına iletilecektir.

Keyfiyeti tev, aşağıda imzaları bulunan ve Sözleşmeyi imzalamaya usulünce yetkili kılınmış Murahhas Delegeler işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

Washington da, Bin Dokuz Yüz Yetmiş Üç yılının Mart ayının üçüncü günü tanzim edilmiştir.

I ve II Sayılı Ekler

Taraflar Konferansınca 11 Haziran 1992 itibariyle geçerli olmak üzere kabul edildiği şekliyle

Yorum

1. Bu eklerde kapsanan türlere:

a) tür adıyla ; ya da

b) daha yüksek bir taksonomi grubuna (takson) dahil olan türlerin tamamı ya da bir kısmı olarak

atıfta bulunulmaktadır.

2. "spp" kısaltması daha yüksek bir taksonomi grubundaki bütün türleri belirtmek için kullanılmıştır.

3. Türden daha yüksek taksonomi gruplarına yapılan diğer atıflar sadece bilgi verme ya da sınıflandırma amacını taşır.

4. "p.e" kısaltması nesli muhtemelen tükenmiş olan türler için kullanılmıştır.

5. Bir türün ya da daha yüksek bir taksonomi grubunun adının karşısına bir asteriks (*) işaretinin konulmuş olması o türün ya da daha yüksek taksonomi grubunun coğrafi olarak ayrı bir veya birkaç popülasyonun, alt-türünün ya da türünün Ek I e dahil edilmiş olduğunu ve Ek II ye dahil edilmemiş olduğunu gösterir.

6. Bir türün ya da daha yüksek bir taksonomi grubunun adının karşısına iki asteriks (**) işaretinin konulmuş olması o türün ya da daha yüksek taksonomi grubunun coğrafi olarak ayrı bir veya birkaç popülasyonun, alt-türünün ya da türünün Ek II ye dahil edilmiş olduğunu ve Ek I e dahil edilmemiş olduğunu gösterir.

7. Bir türün ya da daha yüksek bir taksonomi grubunun adının karşısına (-) işaretinden sonra bir sayı konulmuş olması o türün veya daha yüksek taksonomi grubunun coğrafi olarak ayrı ve belirlenmiş popülasyonlarının, türlerinin, tür gruplarının veya familyalarını aşağıdaki şekilde ilgili ekin kapsamı dışında tutulduğunu gösterir:

-101 Batı Grönland popülasyonu

-102 Butan , Hindistan, Nepal ve Pakistan popülasyonları,

-103 Çin popülasyonu

-104 Avustralya popülasyonu

-105 Amerika Birleşik Devletleri popülasyonu

-106- Şili:Parinacota İlinin popülasyonunun bir bölümü

Ia. Tarapanca Bölgesi

- Peru: Pampa Galeras Ulusal Koruma alanı (Rezervi) ve Nükleer Bölgesi, Pedragal, Oscconta ve Sawacocha (Lucanas İli) , Sals Picotani (Azangaro İli) , Sals Tupac Amaru (Janin İli) , ve Salinas Aguada Blanca Ulusal Koruma Alanının (Arequipa ve Cailloma İlleri) popülasyonları

-107 Afganistan, Butan, Birmanya, Hindistan, Nepal ve Pakistan popülasyonları

-108 Cathartidae

-109 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ve Psittacula krameri

-110 Botswana, Ethiopia, Kenya, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Malawi, Mozambik, Zambia ve Zimbabwe popülasyonları ile aşağıda belirtilen yıllık ihracat kotalarına tabi olarak aşağıda ülkelerin popülasyonları:1992 1993 1994
Madagaskar 3.100 4.100 4.400

(Özel Olarak Yetiştirilmiş Örnekler 3.000 4.000 4.300

Yabani Zararlı Örnekler) 100 100 100

Somali 500 0 0

Güney Afrika 1.000 1.000 1.000

Uganda 2.500 2.500 2.500


Özel olarak yetiştirilmiş örneklerin dışında, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti her sene 100 den fazla olmamak kaydıyla av hatıralarının 1992 de 400, 1993 ve 1994 de 200 ve 1995 de ve ondan sonraki senelerde zararlı hayvanların ihracına izin verebilir.

-111 Aşağıda belirtilen yıllık ihracat kotalarına tabi olarak Avustralya ve Papua Yeni Gine popülasyonları ile Endonezya Popülasyonu:

1992 1993 1994

Özel Olarak Yetiştirilmiş/Tutsak Olarak Büyütülmüş Örnekler 7.000 7.000 7.000

Yabani Örnekler 1.500 1.500 1.500

Depodaki Deriler 1.200 0 0

Toplam 9.700 9.500 8.500

-112 Endonezya popülasyonu

-113 Şili popülasyonu

-114 Etenli (succulent) olmayan bütün türler

8. Bir türün ya da daha yüksek bir taksonomi grubunun adının karşısına (+) işaretinden sonra bir sayı konulmuş olması o türün veya daha yüksek taksonomi grubunun coğrafi olarak ayrı ve belirlenmiş popülasyonlarının, alt-türlerinin veya türlerinin aşağıdaki şekilde ilgili ekin kapsamına dahil edildiğini gösterir:

+201Güney Amerika popülasyonu (Güney Amerika dışındaki popülasyonlar eklerin kapsamına dahil edilmemiştir.)

+202 Butan, Hindistan, Nepal ve Pakistan popülasyonları

+203 Butan, Çin, Meksika ve Moğolistan popülasyonu

+204 Kamerun ve Nijer popülasyonları

+205 Asya popülasyonu

+206 Hindistan popülasyonu

+207 Orta ve Kuzey Amerika popülasyonları

+208 Avustralya popülasyonu

+209- Şili: Parinocata İlinin popülasyonunun bir bölümü

Ia. Tarapaca Bölgesi

- Peru: Pampa Galeras Ulusal Koruma Alanı (Rezervi) ve Nükleer Bölgesi, Pedragal, Osconta ve Sawacocha (Lucanas İli) ,Sals Picotani (Azangora İli) , Sals Tupac Amaru (Junin İli) ve Salinas Aguada Blanca Ulusal Koruma Alanının (Areqipa ve Cailloma İlleri) popülasyonları

+210 Afganistan, Butan, Birmanya, Hindistan, Nepal ve Pakistan popülasyonları

+211 Meksika popülasyonu

+212 Cezayir, Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Mali, Moritanya, Fas, Nijer, Nijerya, Senegal ve Sudan popülasyonları
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-11-08, 21:47   #7
 
>Ferik ve Bulut< üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Eki 2008
Yaş: 37
Mesajlar: 1.532
>Ferik ve Bulut< Çevrimdışı
Arrow Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İ

+213 Sudan popülasyonu. 11 Haziran ve 11 Temmuz 1992 arasında mevcut olan 6.000 derinin ihracına müsaade edebilmek için bu liste 11 Temmuz 1992 de (derilerin üzerleri işaretli ve tarafsız bir gözetici tarafından belgelenerek ihracına nezaret etmek şartı ile) yürürlüğe girecektir.

+214 Eskiden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini oluşturan saha hariç Avrupa popülasyonu

+215 Endonezya popülasyonu sıfır ihraç kotası ile. Tutsak olarak büyütülmüş örneklerin P.D.Bintang Kalbar, Pontianak, Batı Kalimantan da ihracı uzunluğu 15 cm.yi geçmemek kaydıyla 1993 de 3.000 ve 1994 de 4.000 yapılabilir.

+216 Bütün Yeni Zelanda türleri

+217 Şili popülasyonu


9. Bir türün ya da daha yüksek bir taksonomi grubunun adının karşısına (=) işaretinden sonra bir sayı konulmuş olması o türün veya daha yüksek taksonomi grubunun adının aşağıdaki şekilde yorumlanacağını gösterir:

=301 Tupaildae familyası dahil

=302 Leontideus jenerik eşanlamlısı dahil

=303 Saguinus geoffroyl eşanlamlısı dahil

=304 Cercopithecus roloway eşanlamlısı dahil

=305 Colobus badius kirki eşanlamlısı dahil

=306 Colobus badius rufomitratus eşanlamlısı dahil

=307 Simias jenerik eşanlamlısı dahil

=308 Mandrillus jenerik eşanlamlısı dahil

=309 Rhinopithecus jenerik eşanlamlısı dahil

=310 Braydpus boliviensis ve Bardypus griseus eşanlamlıları dahil

=311 Priodontes giganteus eşanlamlısı dahil

=312 Physeter catodon eşanlamlısı dahil

=313 Eschrichtius glaucus eşanlamlısı dahil

=314 Eubalaena jenerik eşanlamlısı dahil

=315 Dusicyon fulyipes eşanlamlısı dahil

=316 Cerdocyon thous olarak da geçer

=317 Fennecus jenerik eşanlamlısı dahil

=318 Ursus thibetanus olarak geçer

=319 Aonyx microdon ve Paraonyx microdon olarak da geçer

=320 Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum ve Lutra platensis eşanlamlıları dahil

=321 Eupleres major eşanlamlısı dahil

=322 Lynx caracal olarak da geçer; caracal eşanlamlısı dahil

=323 Lynx pardinus Felis Lynx pardina

=324 Equus kiang Equus onager eşanlamlıları dahil

=325 Dams jenerik eşanlamlısı dahil

=326 Axis Hyelaphus jenerik eşanlamlıları dahil

=327 Bos frontalis eşanlamlısı dahil

=328 Bos grunniens eşanlamlısı dahil

=329 Novibos jenerik eşanlamlısı dahil

=330 Anca jenerik eşanlamlısı dahil

=331 Oryx tao eşanlamlısı dahil

=332 Ovis aries ophion eşanlamlısı dahil

=333 Sula abotti olarak da geçer

=334 Ciconia ciconia boyciana olarak da geçer

=335 Anas platyrhynchos laysanensis olarak da geçer

=336 Aquila heliaca adalberti olarak da geçer

=337 Falco pelegrinoides ve Falco babylonicus eşanlamlıları dahil

=338 Falco babylonicus eşanlamlısı dahil

=339 Crax Mitu mitu olarak da geçer

=340 Aburria jenerik eşanlamlısı dahil

=341 Daha önce Crossoptilon crossoptilon türüne dahil edilmişti

=342 Daha önce Polyplectron malacense türüne dahil edilmişti

=343 Rheinardia nigrescens eşanlamlısı dahil

=344 Tricholimnas sylvestris olarak da geçer

=345 Choriotis nigriceps olarak da geçer

=346 Houbaropsis bengalensis olarak da geçer

=347 Amazona dufresniana rhodocarytha olarak da geçer

=348 Ara caninde olarak yanlış isimle ticareti yapılır

=348aCyanoramphus novaezelandiae cookii olarak da geçer

=349 Opopsitta diophthalma coxeni olarak da geçer

=350 Geopsittacus occidentalis olarak da geçer

=351 Daha önce Psephotus chrysoterygius cinsine dahil edilmişti

=352 Daha önce Gallirex cinsine dahil edilmişti Tauraco porphyreolophus olarak da geçer

=353 Daha önce Tauraco corythaix türüne dahil edilmişti

=354 Otus gurneyi olarak da geçer

=355 Ninox novaeseelandiae royana olarak da geçer

=356 Daha önce Ramphodon cinsine dahil edilmişti

=357 Daha önce Rhinoplax cinsine dahil edilmişti

=357a Pitta brachyura nympha olarak da geçer

=358 Muscicapa ruecki veya Niltava ruecki olarak da geçer

=359 Meliphaga cassidix olarak da geçer

=360 Daha önce Spinus cinsine dahil edilmişti

=361 Nicoria ve Geoemyda (kısmen) jenerik eşanlamlısı dahil

=362 Testudo cinsinde de geçer

=363 Daha önce Podocnemis spp. dahil edilmişti

=364 Alligatoridae, Crocodylidae ve Gavialidae dahil

=365 Daha önce Chamaeleo spp. ye dahil edilmişti

=366 Constrictor constrictor occidentalis olarak da geçer

=367 Pseudoboa cloelia eşanlamlıları dahil

=368 Hydrodynastes gigas olarak da geçer

=369 Megalobatrachus jenerik eşanlamlıları dahil

=370 Sensu D Abrera

=371 Dysnomia cinsinde de geçer

=372 Proptera jenerik eşanlamlısı dahil

=373 Caruncuiina cinsinde de geçer

=374 Micromya jenerik eşanlamlısı dahil

=375 Papuina jenerik eşanlamlısı dahil

=376 Podophyllum emodi olarak da geçer

=377 Echinocactus cinsinde de geçer

=378 Escobaria cinsinde de geçer

=379 Lobeira macdougallii veya Napalxochia macdougallii olarak da geçer

=380 Echinocereus lindsayi olarak da geçer

=381 Wilcoxia schmollii olarak da geçer

=382 Solisia pectinata olarak da geçer

=383 Backebergia militaris olarak da geçer

=384 Toumeya cinsinde de geçer

=385 Toumeya veya Sclerocactus cinsinde de geçer

=386 Ancistrocactus tobuschii olarak da geçer

=387 Neolloydia veya Echinomastus cinsinde de geçer

=388 Neolloydia cinsinde de geçer

=389 Saussurea lappa olarak da geçer

=390 Engelhardia pterocarpa olarak da geçer

=391 Apostasiaceae familyası ve Cypripediaceae Apostasipideae ve Cypripedioideae alt familyası dahil

=392 Lycaste virginalis var. olarak da geçer

=393 Sarracenia rubra alabemersis olarak da geçer

=394 Sarracenia rubra jonesii olarak da geçer

=395 Stangeria paradoxa eşanlamlısı dahil

=396 Welwitschia bainesii eşanlamlısı dahil

10. Bir türün ya da daha yüksek bir taksonomi grubunun adının karşısına bir sayıdan önce konulan (°) işareti aşağıdaki şekilde yorumlanacaktır:

°501 Canlı türler ve av hatıralarının yıllık ihraç kotaları aşağıdaki şekilde verilir:

Botswana: 5

Namibya: 150

Zimbabwe: 50

°502 Sadece Ek II ye (bkz. +209) dahil edilen popülasyonları canlı vicunalarından kırkılan yünden yapılmış kumaşların uluslararası ticaretine izin vermek amacıyla kumaşın ters yüzünde bu türün yetiştirildiği ve "Convenio para la Conservacion y manejo de in Vicune" adlı sözleşmeye taraf olan devletlerin kabul ettiği amblem, kumaş kenarında ise menşe ülkeye göre ya VICUNANDES-CHILE ya da VICUNANDES-PERU ibaresi bulunmalıdır.

°503 Fosiller CITES hükümlerine tabi değildir.

11. Sözleşmenin 1. maddesinin (b) bendi b (iii) sayılı alt bendine göre, Ek II ye dahil bir tür ya da daha yüksek bir taksonomi grubunun adının karşısına bir sayıdan önce konulan (#) işareti, söz konusu bir ya da taksonomi grubuyla ilgili olarak Sözleşmenin amaçları için aşağıdaki şekilde belirlenen parça ve türevleri gösterir:

#1 Aşağıdakiler hariç bütün parça ve türevleri gösterir:

a-tohumlar, sporlar ve (polinya dahil ) polenler; ve

b-doku kültürleri ve şişelenmiş fide kültürleri

#2 Aşağıdakiler hariç bütün parça ve türevleri gösterir:

a) tohumlar polenler

b) doku kültürleri ve şişelenmiş fide kültürleri ve

c) kimyasal türevler

#3 Kökler ve kolaylıkla tanınabilir parçalarını gösterir.

#4 Aşağıdakiler hariç bütün parça ve türevleri gösterir:

a) tohumlar ve polenler

b) doku kültürleri ve şişelenmiş fide kültürleri

c) natüralize edilmiş veya suni olarak çoğaltılmış bitkilerin meyveleri ve meyvelerin parça ve türevleri ve

d) natüralize edilmiş veya suni olarak çoğaltılmış Opuntia bitki cinsleri alt-cins Opuntia nın ayrı gövde eklemleri (pedleri) ve bunların parça ve türevleri

#5 Kesilecek kütükleri, talaş ve kaplamalık tahtaları gösterir

#6 Aşağıdakiler hariç bütün parça ve türevleri gösterir:

a) tohumlar ve polenler;

b) doku kültürleri ve şişelenmiş fide kültürleri ve

c) natüralize edilmiş veya suni olarak çoğaltılmış Aloe vera bitki türlerinin ayrı yaprakları bu yaprakların parça ve türevleri

#7 Aşağıdakiler hariç bütün parça ve türevleri gösterir:

a) tohumlar ve (polinya dahil) polenler:

b) doku kültürleri ve şişelenmiş fide kültürleri

c) suni olarak çoğaltılmış bitkilerden kesilmiş çiçekler ve

d) suni olarak çoğaltılmış Vanilla bitki türlerinin meyveleri ve bu meyvelerin parça ve türevleri

12. Ek I e dahil bitki türlerinin veya daha yüksek taksonomi gruplarının hiçbiriyle ilgili olarak not konulmamış olması bu tür veya birkaçından suni olarak çoğaltılan melezlerin, bir suni çoğaltma belgesiyle ticarete konu olabileceği anlamına gelir.

Ek III

11 Haziran 1992 itibariyle

Yorum

1. Türden daha yüksek taksonomi gruplarına yapılan referanslar sadece bilgi verme ve sınıflandırma amacını taşır.

2. Bir türün adının karşısına bir sayıdan önce konulan (=) işareti, o türün adının aşağıdaki şekilde yorumlanacağını gösterir.

=397 Tamandua mexicana eşanlamlısı dahil
  Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-11-08, 21:50   #8
 
>Ferik ve Bulut< üyesinin avatarı
 
Üyelik Tarihi: Eki 2008
Yaş: 37
Mesajlar: 1.532
>Ferik ve Bulut< Çevrimdışı
Arrow Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İ

=398 Cabassous gymnurus eşanlamlısı dahil

=399 Manis longicaudata eşanlamlısı dahil

=400 Coendu jenerik eşanlamlısı dahil

=401 Cuniculus jenerik eşanlamlısı dahil

=402 Vulpes vulpes leucopus jenerik eşanlamlısı dahil

=403 Nasua narica eşanlamlısı dahil

=404 Galictis allamandi eşanlamlısı dahil

=405 Martes gwenkinsi eşanlamlısı dahil

=406 Viverra jenerik eşanlamlısı dahil

=407 Tragelaphus eurycerus olarak da geçer

=408 Taurotragus jenerik eşanlamlısı dahil

Daha önce Bubalus bubalis (evcil çeşidi) olarak dahil edilmişti

=409 Ardeola ibis olarak da geçer

=410 Egretta alba olarak da geçer

=411 Hagedashia hagedash olarak da geçer

=412 Lampribis rara olarak da geçer

=413 Spatula clypeata olarak da geçer

=414 Nyroca nyroca olarak da geçer

=415 Dendrocygna fulva eşanlamlısı dahil

=416 Cairina hartlaubii olarak da geçer

=417 Crax pauxi olarak da geçer

=418 Arborophila brunneopectus (kısmen) eşanlamlısı dahil

=419 Turturoena iriditoques veya Columba malherbii olarak da geçer (kısmen)

=420 Nesoenas mayeri olarak da geçer

=421 Treron australis olarak da geçer

=422 Calopelia brehmeri olarak da geçer, Calepolia puella eşanlamlısı dahil

=423 Tympanistria tympanistria olarak da geçer

=424 Tchitrea bourbonnensis olarak da geçer

=424a Xanthopsar flavus olarak da geçer

=424b Serinus gularis (kısmen) olarak da geçer

=425 Estrilda subflava veya sporaeginthus subflavus olarak da geçer

=426 Lagonisticta larvata (kısmen) olarak da geçer

=427 Spermestes jenerik eşanlamlısı dahil

=428 Euodice cantans olarak da geçer Lonchura malabarica eşanlamlısı dahil

=429 Hypargos nitidulus olarak da geçer

=430 Parmoptila woodnause (kısmen) eşanlamlısı dahil

=431 Pyrenestes frommi ve Pyrenestes rothschildi eşanlamlıları dahil

=432 Estrilda bengala olarak da geçer

=433 Malimbus rubriceps veya Anaplectes melanotis olarak da geçer

=434 Coliuspasser ardens olarak da geçer

=435 Euplectes orix (kısmen) olarak da geçer

=436 Coliuspasser macrourus olarak da geçer

=437 Ploceus superciliosus olarak da geçer

=438 Ploceus nigriceps eşanlamlısı dahil

=439 Sitagra luteola olarak da geçer

=440 Sitagra melanocephala olarak da geçer

=441 Hypochera chalybeata olarak da geçer, Vidua amauropteryx okavangoensis ve Vidua ultramarina eşanlamlıları dahil

=442 Vidua paradisaea (kısmen) eşanlamlısı dahil

=443 Felusios subniger olarak da geçer

=444 Daha önce Natrix cinsine dahil edilmiştir.

3. Tür adlarının karşısında isimleri yazılı olan ülkeler söz konusu türlerin bu eke dahil edilmesini öneren Taraflardır.

4. Sözleşmenin 1 maddesinin b bendi b (ii) ve (iii) sayılı alt bentleri ve Konferansın 4.24 ve 6.18 sayılı kararlarına göre Ek III e dahil edilen bir türün adının karşısına bir sayıdan önce konulan (# ) işareti, söz konusu türle ilgili olarak Sözleşmenin amaçları için aşağıdaki şekilde belirlenen parça ve türevleri gösterir:

#1 Aşağıdakiler hariç kolayca tanınabilir bütün parça ve türevler:

a) tohumlar, sporlar ve (polinya dahil) polenler, ve

b) doku kültürleri ve şişelenmiş fide kültürleri

katkın için çok teşekürler özgür...
  Alıntı Yaparak Cevapla


Cevap Yaz

Konu Araçları

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Siz kedinizi hangi mama ile besliyorsunuz? pisipisi Kedi Beslenmesi 1572 25-04-18 04:50
İlişki Terapisi Üzerine >Ferik ve Bulut< Güncel 13 10-02-09 16:10
Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çal >Ferik ve Bulut< Hayvan Hakları Genel Konular 0 12-12-08 23:17
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik >Ferik ve Bulut< Hayvan Hakları Genel Konular 0 12-12-08 23:00
Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Mihav Hayvan Hakları Genel Konular 0 09-12-08 03:58Saat 06:34.

Reklam
© Copyright 2008 Mihav.com
Creative Commons Lisansı
x


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203